Jag hörde på en diskussion i radio den 10 augusti mellan Läkarförbundets Thomas Flodin och professorn i barnmedicin Yngve Hofvander angående omskärelse.
Jag finner det besynnerligt att Läkarförbundet understödjer planerad och överlagd kvalificerad misshandel genom att rekommendera omskärelse av små barn inom den offentliga sjukvården.
Flodin verkar inte inse att även små barn, även för tidigt födda barn, har samma smärtkänslighet som alla andra – det som alla föräldrar och en klok barndoktor som Hofvander vet.
Som skäl för sin ståndpunkt anger Flodin att det är färre barn som kommer att skadas och dö. Alla barn som omskärs får obotliga skador, och dödsfallen kommer att reduceras men inte upphöra. Med sin ståndpunkt finner jag att Flodin inte respekterar FNs barnkonvention.

Flodin är ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Han verkar inte inse att han, genom sin åsikt om omskärelse, bryter mot Läkarförbundets etiska regler i allmänhet och nummer 13 i synnerhet.
Jag finner att Flodin inte respekterar Läkarförbundets Vision 3, »Läkarförbundet verkar för att alla läkare arbetar i enlighet med kårens etiska riktlinjer«. Inte heller respekterar Flodin världsläkarorganisationen WMAs International Code of Medical Ethics.

Som medlem i Sveriges läkarförbund begär jag att Thomas Flodin tar sitt ansvar och avgår med omedelbar verkan från Läkarförbundets styrelse. Han bryter mot förbundets egna etiska regler samt den allmänna hippokratiska eden »non nocere« – att icke skada. Därest andra i Läkarförbundets styrelse håller med Flodin bör även de avgå.