Som Eric Bertholds påpekar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) har ingen referens framförts som skulle stödja den vinstdrivna vårdens förträfflighet.

För att råda bot på det dåliga faktaunderlaget gjordes en litteratursökning på PubMed på temat vinstdrivande sjukvård. Sammanlagt framkom 11 artiklar, 8 från USA och 3 från Israel, de senare gällande hemsjukvård. Inga artiklar hittades om primärvård.
I två metaanalyser befanns dödligheten vara högre vid vinstdrivande än vid icke-vinstdrivande sjukhus, dels allmänt [1], dels vad gäller hemodialys [2]. I en tredje metaanalys befanns kostnaderna vara högre vid vinstdrivande sjukhus [3].
I andra artiklar befanns kostnaderna vara högre vid vinstdrivande sjukhus [4-6], därtill användes dyrare metoder vid i hjärtinfarktvården [7]. I dessa studier konstaterades inga skillnader i utfall, även om dödligheten vid hjärtinfarkt var något högre vid de vinstdrivande sjukhusen [7]. Psykiatrisk vård var mer tillgänglig, av högre kvalitet och mer kostnadseffektiv hos icke-vinstdrivande vårdgivare [8].
I tre israeliska artiklar om hemsjukvård konstaterades skillnader till fördel för den icke-vinstdrivande vården [9-11].
Inte någon artikel hittades där vinstdrivande sjukvård skulle ha någon kvalitativ eller konstnadsmässig fördel.

Sammanfattningsvis visade denna lilla litteraturgenomgång ingen hållpunkt för att vinstdrivande sjukvård skulle vara billigare eller bättre, utan det omvända tycks vara fallet. Det går inte utan vidare att applicera resultaten på svenska förhållanden, även om inget talar för att förhållandena skulle vara radikalt annorlunda här.
Argumenten för privat vinstdrivande sjukvård saknar medicinskt evidensbaserat stöd.