Svar på debattinlägg från Gunnar Persson rörande Arbetstidslagen i Läkartidningen 3/2008 (sidan 102).

Den sedan ett år gällande Arbetstidslagen bygger på EGs arbetstidsdirektiv och är relativt »fyrkantig« i sina regleringar. I grunden välkomnar Läkarförbundet dessa regler, men anser att de måste anpassas efter verksamheternas behov med beaktande av en god patientsäkerhet och läkarnas högst berättigade krav på en god arbetsmiljö.

Förbundet har därför under de senaste åren drivit linjen att lagen måste anpassas genom lokala avtal som kan beakta dessa förutsättningar. Verksamheterna är olika likaväl som jour eller beredskapspass är olika hårt belastade. En strikt tillämpning av t ex elvatimmars dygnsvila under varje tjugofyratimmarsperiod kan faktiskt leda till en totalt sett sämre arbetsmiljö än om de berörda läkarna kan påverka hur arbetstiden och ledigheten ska förläggas. Det är också en naturlig utgångspunkt för Läkarförbundet att läkarkåren ska ha ett realt inflytande över hur lagen ska hanteras.

Även lagstiftaren har förutsett detta genom att göra lagen dispositiv, dvs möjlig att ändra genom kollektivavtal. Problemet för oss har varit att de flesta landsting vägrat träffa lokala anpassningsavtal. De som ändå gjort det har visat en framsynt hållning i frågan och därigenom påverkat processen till det slut den fick strax före jul.

Nu är parterna överens om att det är angeläget att lokala avtal träffas, och därtill har avsatts en pott på 0,5 procent av läkarkårens lönesumma till åtgärder som innebär kompensation för tillfälliga avvikelser från dygns- och veckovila i samband med beredskapstjänstgöring.
Sannolikt kommer detta utrymme att användas främst till att höja bundenhetsersättningen under beredskap, vilket möjliggör att tjäna ihop den ledighet som kan behövas läggas ut efter ett beredskapspass. Redan under åren 2006 och 2007 gjordes en hel del anpassningar rörande jourpassens längd, och på många ställen är de långa arbetspassen i samband med jouren borta. Årets avtal leder sannolikt till att allt fler kan få helt eller delvis ledig dag efter en beredskapsnatt.

Genom de lokala avtalen kommer dock förhållandena att kunna »skräddarsys« efter varje verksamhets krav och de önskemål som finns bland de berörda läkarna. Förbundets motiv under denna sega process har varit just att läkarna och läkarföreningarna ska få ett sådant inflytande. Detta kan man rimligtvis bara se positivt på.