För att publicera en rapport över en klinisk prövning i en tidskrift som följer International Committee of Medical Journal Editors´ (ICMJE) rekommendationer krävs sedan den 1 juli 2005 att den kliniska prövningen registrerats i ett internationellt register innan den första patienten randomiserades [1].
Världshälsoorganisationen (WHO) har också utarbetat en världsomspännade standard och ett nätverk för sådan registrering av kliniska prövningar [2]. ICMJE har nyligen deklarerat sitt stöd för WHOs initiativ och ställt mera långtgående krav än tidigare på själva registreringen [3].

Det har i Läkartidningen tidigare framförts oro [4, 5] för att registreringen av många, särskilt akademiska, svenska kliniska prövningar försummas och att detta får negativa konsekvenser för svensk klinisk forskning. Universitetsforskare har redan tidigare påpekat [6] att akademisk forskning byråkratiseras. Försummelser att registrera kliniska prövningar är möjligen en tendens som tillsammans med allmän ökad tids- och resursbrist förstärks av en sådan utveckling.

För att motverka detta erbjuder Nationellt kompetenscentrum för rörelseorganens sjukdomar (NKO) en förenklad registreringsprocedur. Registrering görs primärt i prövningsregistret ClinicalTrials. gov, som tillhör US National Institutes of Health och uppfyller ICMJEs krav för publicering. NKOs eget interventionsstudieregister (NKOISR) bygger på dessa registreringar och innehåller kompletterande uppgifter som behövs för validering och underlättande av uppföljning och uppdatering av information.

Den förenklade proceduren utgår från att nödvändig information finns i studieprotokoll och etikansökan. NKO åtar sig att mot självkostnadsersättning extrahera informationen ur dessa dokument, registrera nödvändiga uppgifter och hålla dem uppdaterade.
Detaljerad information om registrering finns på ClinicalTrials.govs http://www.clinicaltrials.gov och NKOs http://www.nko.se webbplatser. Med NKOs initiativ reduceras i praktiken arbetet med registrering till att skicka in studieprotokoll och etikansökan till NKO.
NKO har för arbetet utarbetat ett särskilt datasystem och standardiserade arbetsprocedurer. Personal med kvalificerad erfarenhet av kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin handlägger registreringsärendena.