Martin Anderson, klinikchef på fysiologiska kliniken på Södersjukhuset, skriver i en replik riktad till Sylf Stockholm och Sjukhusläkarföreningen Stockholm (Läkartidningen 5/2008, sidan 270) att vi borde ta större ansvar för rapporteringen av arbetsmiljörankningen, som fått stort medialt genomslag.
Han anför att vi i ett redan svårt rekryteringsläge för kliniken förvärrat situationen och att vi hanterat statistik på ett amatörmässigt sätt. Bland annat pekar Anderson på att bara 70 procent av läkarna på kliniken är medlemmar i Läkarförbundet.

Man kan undra varför Anderson tycks vara så angelägen att peka på undersökningens brister i stället för att ta till sig det faktum att flera läkare på kliniken uppenbarligen tycker att arbetsmiljön är under all kritik. Undersökningen har dessutom inte riktat sig till enbart medlemmar utan har genomförts för samtliga läkare, med undantag av specialister i primärvården och vissa privata kliniker av tekniska skäl.

Sjukhusläkarföreningen Stockholm och Sylf Stockholm valde på ett tidigt stadium att inte redovisa enheter med färre än fem svarande. Vi valde också att inte redovisa svarsfrekvensen för enskilda kliniker. Orsaken är att vi upprepade gånger erhållit oroliga mejl från svarande om risken att bli identifierade av arbetsgivaren.
Däremot har vi strävat efter att redovisa konfidensintervall för att peka på tillförlitligheten för den enskilda klinikens arbetsmiljöindex (EEI). För att säkerställa den statistiska bearbetningen har vi anlitat CFI Group, som är en internationell analysfirma med stor erfarenhet av liknande undersökningar. Arbetet har också skett under direkt överinseende av professor Anders Westlund på Handelshögskolan.
Genom att redovisa påverkanstal relaterade till EEI har vi också kunnat ge klinikerna de viktigaste områdena att satsa på för att få störst effekt på EEI. Vi har därför valt att inte redovisa delsegment eller enstaka frågor annat än för kvinnoklinikerna och psykiatrin, vilket gjorts för att illustrera metoden.

Sylf Stockholm och Sjukhusläkarföreningen Stockholm har aldrig anfört att enkätens resultat representerar något annat än läkargruppen, tvärtom är frågorna utformade delvis specifikt för läkare.
Vi har i vår undersökning presenterat materialet som en rankning. Liknande undersökningar har gjorts internationellt och väckt stort intresse. Vi glädjer oss över att intresset för vår undersökning varit så stort.
Nu inleder vi arbetet med att genomföra en ny enkät i höst. Nu finns möjligheter att förbättra arbetsmiljön för läkarna. Kanske kan den fysiologiska kliniken på Södersjukhuset då i stället bli »bäst i klassen«.