Vi inom sjukvården är ålagda att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Den fortbildning som landstingen erbjuder ska följa samma principer. Det finns dock exempel som visar att förståelsen för vad detta innebär är dålig på sina håll bland landstingets chefer. Följande händelser i Landstinget Kronoberg har blottlagt avgrundsdjupa brister i den grundläggande förståelsen för vad vetenskap är. Tvärtom finns en utbredd beundran för New Age-idéer bland både chefer och anställda. Läkarnas protester ignoreras totalt.

»TVAGEN«, den tvärvetenskapliga arbetsgruppen vid psykiatrin i Landstinget Kronoberg, tilldelades nyligen priset som Årets förvillare 2007 av Föreningen vetenskap och folkbildning (VoF) med motiveringen att TVAGEN alltför okritiskt har inbjudit många ovetenskapliga föredragshållare. TVAGENs uppdrag är, enligt dess egen webbplats, »att från en fri och oberoende ställning arrangera föreläsningar och andra aktiviteter i syfte att stimulera debatt och kunskapsutveckling inom psykiatrin«. Arrangemangen ska »spegla forskningsfronten och kunskapstillväxten i vid mening, fördjupa och förfina det redan bekanta men också redovisa det relevanta men hittills otillräckligt kända inom för verksamheten centrala eller angränsande områden«.

Bland inbjudna föreläsare har många kontroversiella personer funnits. Kanske med förhoppningar inför »det otillräckligt kända«? Senast, i december 2007, gällde det Konstantin G Korotkov, en rysk konstruktör av »GDV-kameror« (»gas discharge visualization camera«) som bygger på Kirlianfotografi. Man ansåg att denne representerade »forskningsfronten«.
Redan av inbjudningstexten ringde emellertid alla varningsklockor för pseudovetenskap och ohederlighet, och det var inte svårt att genomskåda detta som ytterst oseriöst. Korotkov, som inte är läkare, utlovar »incredible implications for the diagnosis and treatment of physical, emotional, mental and spiritual conditions with applications in medicine, psychology, sound therapy, biophysics, genetics, forensic science, agriculture, ecology etc«.

Några enkla googlingar avslöjade en mängd suspekta förhållanden. Korotkov påstår sig t ex vara »Professor of Computer Science and Biophysics at Saint-Petersburg State Technical University of Informational Technologies, Mechanics and Optics in Russia« [1]. Detta är ett fint universitet, men någon institution för »Computer Science and Biophysics« finns inte där. Och vid de institutioner som faktiskt finns är Korotkov okänd. På direkt förfrågan förnekar universitetets IT-chef eftertryckligt all kännedom om någon »Korotkov«. Korotkovs e-postadress är inte på universitetets domän (ifmo.ru) utan på en allmän rysk maildomän (admiral.ru).
Korotkov har många olika webbplatser på både ryska och engelska, samtliga av kommersiell karaktär. Han anger i sina olika CV omväxlande att han har publicerat »mer än 200 vetenskapliga artiklar« (som t ex i inbjudan till Växjöföredraget i december 2007) eller »mer än 70 vetenskapliga artiklar« (som han skrev själv i Wikipedia i februari 2007). Nästan ingen av de drygt 70 artiklar som går att återfinna är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, utan mest i bulletiner för idrottsinstitut och liknande. Bland det nämnda universitetets 1,6 miljoner titlar finns inte en enda av Korotkov.
Korotkov påstår att hans metod är »certifierad i EU«. Men utan att blygas har han publicerat sina certifikat på några av sina mer obskyra ryska webbplatser. Därav framgår att »certifikaten« endast gäller GDV-apparatens allmänna elektriska säkerhet! (Dessa certifikat kan man själv inhandla hos firman Berlin CERT utan krav på testning.) Detsamma gäller hans ryska »certifikat«. En seriös person visar inte upp sina simpla elcertifikat så att de ska framstå som en merit för metoden.

Det värsta är emellertid att Korotkov påstår sig kunna utläsa en människas fysiska, psykiska, emotionella och andliga hälsotillstånd med mycket hög specificitet ur de bilder hans datoriserade kamera tar fram. Man lägger sina tio fingertoppar på »kameran«, en i sänder, varpå tusentals statiska urladdningar per sekund produceras, registreras och analyseras med »data mining«. Dvs analys efter analys efter analys … tills något intressant dyker upp. Datorgenererade bilder av fingertopparna med auror och även en helkroppsaura presenteras.

Beroende på någon påstådd oregelbundenhet i någon sektor som motsvarar något kroppsorgan enligt traditionella kinesiska akupunkturmeridianer kan bilden antingen bekräfta att personen t ex har cancer i tjocktarmen, eller avslöja att det bara handlar om oro för cancer. Det ena hårresande medicinska påståendet efter det andra radas upp. Han skriver: »The speed, accuracy and comprehensiveness of GDV diagnostics are stunning. They cannot be matched using any other human state monitoring technology available on Earth today … For example, it is sufficient for a person to hold a medicine in his/her hand and IMAGINE taking it to estimate what would happen if the medicine was really taken«, http://kirlianresearch.com/gdv_applications.html

Jag tipsade genast TVAGEN om tvivelaktigheterna för att stoppa showen, men till min förvåning var det inte någon oavsiktlig miss i kontrollen, utan jag fick veta att Korotkov var »mycket tungt meriterad«, att han hade »många intressanta saker att berätta«, och att han »samarbetar ju med ett svenskt universitet« minsann. Vid närmare kontroll visade det sig att detta svenska universitet var Lars-Eric Uneståhls »Ledarhögskolan« i Örebro, som Uneståhl på engelska kallar »Swedish International University, Örebro« – ej att förväxla med det riktiga universitetet i Örebro. Enligt Uneståhl själv är för övrigt samarbetet med Korotkov avbrutet, dels på grund av dennes kommersialism, dels på grund av att »han feltolkar och drar felaktiga slutsatser av den ’forskning’ som gjorts« [Lars-Eric Uneståhl, Örebro, pers medd, 2007].

Bland övriga »meriter« framhåller Korotkov att han är biträdande professor vid två internationella universitet:
1. »Associate Professor at Greenwich University, Norfolk Island, Australia.« Detta är ett numera inaktivt privat korrespondensinstitut som inte fick ackreditering att utdela akademiska examina och som därför flyttade till den avlägsna ön Norfolk i Stilla Havet, där vanliga australiska regler inte gäller.
2. »Associate Professor at Holos University Graduate Seminary.« Detta är ett amerikanskt låtsasuniversitet i Missouri, USA, som utbildar teologer, mest på distans. Det är ackrediterat av en religiös spiritistorganisation men inte av någon myndighet.

Men alla dessa graverande fakta gjorde inget intryck på TVAGEN, utan det var viktigt med ett »öppet sinne« för sådant som ligger i »forskningsfronten även om det inte är vetenskapligt bevisat ännu«. Det var också viktigt med »en seriös debatt«. Jag skälldes ut för att vara »åsiktspolis« och för att ha en »för trång syn på vetenskap«. Men ingen enda gång bemöttes mina avslöjanden med ett enda ord. Tydligen gäller »en seriös debatt« allt utom fakta. I desperation vände jag mig då till en rad beslutsfattare på högre nivåer, inklusive landstingspolitiker, men ingen vågade eller ville stoppa spektaklet. Det var detta som var det värsta med skandalen. Förgäves försökte jag påpeka att det inte handlade om åsikter, censur eller debattfrihet; detta var ju en uppenbar bedragare, ett rent geschäft. Varför ska vi med landstingsmedel bekosta en bondfångares PR-verksamhet?

I samband med detta läckte nyheten ut till lokala massmedier. I en tidningsartikel intervjuades av någon anledning Torkel Falkenberg, ledare för Centrum för komplementär medicin vid Karolinska institutet. Falkenberg försvarade Korotkov och showen med åsikten att det är bra att landstingen informerar sig om alternativa behandlingsmetoder och hämtar hem kunskap (sic!). Han tyckte inte att landstinget bara ska lägga locket på och negligera dessa alternativa metoder. Bättre är att informera sig. »Man kan vara skeptiker, men det är bättre att vara en informerad skeptiker än att inget veta alls«, ska han ha sagt [2]. Antingen visste han inga detaljer om Korotkov, och då borde han inte ha yttrat sig, eller så kände han till Korotkov och blundade för hans dubiösa meriter. Inte kan väl meningen med Centrum för komplementär medicin vid KI vara att okritiskt föra alternativmedicinens talan?
Falkenbergs yttrande var påfallande naivt och okritiskt på flera sätt. Det var nämligen aldrig fråga om information eller diskussion, utan Korotkov fick en egen heldag på sig att propagera för sin apparat. Ingen kritiker var inbjuden, ingen tid var avsatt för diskussion. Arrangören manade åhörarna att inte avbryta med frågor, utan lämna in dessa skriftligt för att besvaras senare! Så var det med den öppna, seriösa debatten.
Under föreläsningen förvillade Korotkov åhörarna genom att krångligt beskriva kvantfysikens lagar för elektronens energinivåer. Men jag trodde att alla skulle genomskåda honom när han på fullt allvar påstod att det är bevisat att det finns människor, s k sun-eaters, som kan leva på enbart solenergi och vatten. Men ingen av psykologerna eller de tillresta alternativmedicinarna tycktes reagera.

Korotkov-försvararnas starkaste argument under denna strid var »låt oss lyssna först och tala om saken efteråt, när vi hört hans budskap«. Men efteråt lades locket på. Inte ens landstingets personaltidning, Bladet, har berört striden om Korotkov eller förvillarpriset med ett enda ord. Däremot hade Bladet en stor artikel om »75-gångsjubileet« för den psykiatriska »vidareutbildningen«. Man nämnde dock inte att två av föreläsarna hade enbart obevisat och kontroversiellt innehåll att förmedla; det ena var om parapsykologi, och det andra om EMDR (»eye movement desensitization and reprocessing«). Det är obegripligt hur man kan beteckna detta som »vidareutbildning i psykiatri«.
Jag har skapat en webbplats [3] med TVAGENS inbjudan till Korotkov-dagen, tidningsklipp, filmer, fakta m m samt diskussionsforum om Korotkov.

Hela situationen är beklämmande. Man måste ifrågasätta om de aktuella befattningshavarna inom psykiatrin besitter någon förmåga eller ens vilja att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Särskilt vissa chefers okritiska hållning till New Age-idéer parad med en total ovilja att lyssna till läkarnas protester är ytterst anmärkningsvärd.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Fingertoppsauror fotograferade med Korotkovs GDV-kamera: »Colour coded intensity distribution of the stimulated electro-photonic glow around human fingertips recorded with the GDV instrument. a) spiral defect in sector 3 of the left index finger confirms the cancer of the bowel b) spiral defect in the glow intensity in sector 4 around the 4-th finger of the left hand of a person who is AFRAID of genital cancer«. Källa: http://nujournal.net/choice.html .