Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har tillsammans med sina nordiska kollegor i Läkartidningen (48–49/2008 och 1–2/2009) på ett välgörande sätt satt ned foten i den animerade snusdebatten. Vi välkomnar den insikt som ligger bakom – att tobaksbruket generellt och rökningen speciellt innebär en global hälsokatastrof. Dagens årliga fem miljoner döda riskerar att om tjugo år fördubblas – om vi inte kan hejda epidemin.

Detta är bakgrunden till Världshälsoorganisationens globala tobakskonvention som får oss att lyfta blicken från vårt näringsdepartements försök att hjälpa snus-tillverkarna att kränga snus i EUs medlemsländer, i den heliga frihandelns namn.
Vi måste äntligen inse realiteterna bakom denna katastrof. Tobaksindustrin lyckades med hjälp av cigarettmaskiner och två världskrig att få en stor del av världens manliga befolkning beroende och sjuk.
Nästa konststycke – som fortfarande pågår – var att få kvinnorna på kroken. En extra finess var lanseringen av lightprodukterna som vi idag vet har samma förödan-de effekter på hälsan som föregångarna men som fått miljontals (främst) kvinnor att fortsätta röka i tron att de gör något mindre farligt.

När acceptansen för dagens rykande cigarett nu minskar i västvärlden håller vi åter på att bli lurade av tobaksindu-strin. Vi behöver inte kämpa med att bli kvitt vårt nikotinberoende utan bara gå över till det »så gott som ofarliga« snuset. Produktutvecklingen visar tydligt att tillverkarna förlitar sig på att också locka in många nya kunder i beroendet.

Varför är detta så svårt att genomskåda? Varför väcker det motstånd från vissa håll när Socialstyrelsens chef talar klarspråk – låt oss inte längre styras av tobaksindustrin –, det språk som regeringen också borde tala eftersom den ratificerat den ramkonvention som (hittills) 161 länder nu ska ta ansvar för och fylla med innehåll?
»Det finns en basal och oförenlig konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen« är den första av fyra huvudprinciper som de 161 länderna nyligen samtyckte om i den artikel i konventionen som reglerar samhällets förhållningssätt till tobaksindustrin (artikel 5.3).
»Eftersom dess produkter är skadliga/dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet« är en annan av principerna.

Läkarkåren måste bli mer proaktiv gentemot en omättlig tobaksindustri och dess påpiskande aktieägare. Det vore klädsamt att höra ett stöd för Socialstyrelsens nya inriktning från våra fackliga och vetenskapliga ledare i början på ett utmanande nytt år 2009!