I LT 8/2009 (sidan 527) tar Jesper Zetterkvist, specialist i allmänmedicin, upp ett problem när det gäller remisshantering i Stockholms läns landsting, nämligen att det ofta är tidsödande att hitta specialister som kan ta emot remisser för bedömning. På beställarfunktionen, HSN-förvaltningen, är vi väl medvetna om att det, för såväl patienter som vårdgivare, ibland kan vara svårt att orientera sig i vårdutbudet i Stockholms läns landsting eftersom det är så stort och komplext.

Detta är en av orsakerna till att vi har en elektronisk katalog (EK) som innehåller både personer och vårdenheter inom såväl landstingsdriven som privat landstingsfinansierad vård.
För att patienter och vårdgivare ska kunna komma åt uppgifter om vårdenheter i denna katalog har vi skapat särskilda sökfunktioner som nås via Internet. Patienterna kan använda sig av funktionen »Sök vård« på Vårdguiden ‹www.vardguiden.se› och vårdpersonal av funktionen »Sökningar i EK för remittenter« på Uppdragsguiden ‹www.uppdragsguiden.sll.se›.
Enligt § 9 i våra vårdavtals Allmänna villkor är det vårdgivarens ansvar att de egna uppgifterna finns i katalogen och att de är korrekta. Vi har en service för mindre vårdgivare som innebär att de kan få hjälp med att föra in och uppdatera sina uppgifter.

Även väntetiderna till mottagningsbesök, åtgärd och vissa utredningar registreras i en väntetidsdatabas, Vårdmarknad. Databasen täcker visserligen inte samtliga tänkbara diagnoser, men den innehåller inte mindre än 110 sökord från »Abrasio i näsan« till »Öron-, näs- och halsmottagning«. Också uppgifterna i denna databas registreras av vårdgivarna själv och är, liksom vårdutbudet, tillgängliga via Vårdguiden och Uppdragsguiden.

Vi tror att dessa båda databaser kan vara till stor hjälp för patienter och vårdgivare när det gäller att hitta vårdenheter och att kontrollera hur lång väntetiden är vid de vård- enheter som kan bli aktuella att söka/remittera till. För vårdgivarnas marknadsföring av sin verksamhet är det dessutom en fördel om korrekt information är registrerad i såväl EK som i Vårdmarknad.