Knappast någon reellt påverkbar faktor är viktigare för världens klimat än världens befolkningsökning. Kinas befolkningspolitik, bara ett barn per familj, har varit en stor framgång.
En sådan politik är emellertid svår att genomföra i länder med annat politiskt styre, t ex i demokratin Indien. Det tills vidare effektivaste medlet att tygla befolkningstillväxten torde vara p-pillret. Men det är inte lätt att globalt få genomfört bruket därav. Här har Sverige en speciell förpliktelse.

Varför? Jo, för att Sverige vek sig för kyrkornas samlade påtryckningar och avstod från att med Nobelpris i medicin eller fysiologi hedra Gregory Pincus och Min Chueh Chang för deras bragd: det kontraceptiva pillret (the anti-baby pill, p-pillret).
Därom skriver Claude Allègre, professor emeritus, ledamot av franska, brittiska, USA:s med flera länders vetenskapsakademier, m m i sin lysande bok om vetenskapen i det 21:a seklet, »La Science est le défi du XXIe siècle« (2009).

Han jämför pillrets betydelse under det gångna 20:e sek-lets senare hälft med tran-sistorns. Dessa två har förändrat livet för miljarder människor på vår planet. Pincus och Chang gjorde sin upptäckt 1953, men de blev förbigångna (ordagrant: »mais ils furent privés du prix Nobel de médecine et physiologie en raison d’une pression de toutes les Eglises du monde«).

Sverige bör därför nyttja sin position och verka för globalt ökad acceptans av det kontraceptiva pillret (p-pillret) och därmed dessutom i viss mån mildra förtrycket av kvinnor.