Vi är helt överens med Ingemar Engström om att det finns behov av att tydliggöra rättsläget i fråga om avbrytande av livsuppehållande behandling (LT 12/2010, sidan 808).
Socialstyrelsen arbetar sedan en tid med allmänna råd som beräknas vara klara till årsskiftet. Vi har fört diskussioner med Socialstyrelsens etiska råd, Riksåklagaren och hälso- och sjukvården liksom med Läkaresällskapet i det arbetet.
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen kan känna sig trygga när man tillmötesgår en patients önskan om att avbryta livsuppehållande behandlingar. Målet med vårt arbete är att förtydliga rättsläget och mer än tidigare betona patientens rätt att bestämma över sitt eget liv. Vi kommer även att tydliggöra hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och befogenheter.

Utgångspunkten för svåra beslut som att avbryta en behandling, när effekten av det beslutet blir att patienten avlider, är alltid patientens rätt att själv bestämma. Och behandlande läkare är den som ska se till att patientens önskan följs. Socialstyrelsens uppgift i sammanhanget är att tydliggöra ansvaret och rättsläget.
I det arbetet kommer vi naturligtvis att samråda med Läkaresällskapet.