Ett av Socialstyrelsens viktiga uppdrag är att handlägga och fatta beslut i behörighetsärenden. Utfärdande av legitimationer och specialistbevis är grundläggande för patientsäkerheten och för att vården ska kunna ha rätt bemanning med kompetent och lämplig personal.

Socialstyrelsen är inne i ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att förbättra arbetssätt och verksamhet där sådana behov finns. Behörighetsverksamheten är prioriterad i detta arbete, och vi kan konstatera att förbättringsarbetet redan har lett till att tillgängligheten ökat och handläggningstiderna minskat både när det gäller legitimationer och specialistbevis för läkare enligt den gamla ordningen.

Det återstår fortfarande en del att göra. Vi får signaler från studenter, unga läkare, studierektorer och arbetsgivare som försöker få kontakt med myndigheten utan att lyckas, och som också får ­vänta länge på beslut i sina ärenden. Ibland handlar klagomålen om att regelverket är otydligt och rutinerna inte tillräckligt bra för att handläggarna klart ska kunna beskriva vilka kompletteringar som krävs och när beslut ska kunna fattas. Det har även förekommit att det i vissa fall lämnats felaktig information. Detta tycker vi förstås är helt oacceptabelt. Det kan också få negativa konsekvenser för vården och för dem som söker behörighet.

Socialstyrelsen måste därför förbättra sina handläggningsrutiner och tydliggöra regelverket så att de sökande och andra intressenter förstår vad som krävs och vad som kommer att hända i ett enskilt ärende. Vi håller därför för närvarande på att förstärka kompetensen inom verksamheten.

För att ytterligare förbättra arbetet behöver vi även ta fram nya rutiner för de mest komplicerade ärendena och arbetsuppgifterna. Det gäller till exempel personer med en utbildning från ett land utanför EU som söker specialistbevis. Sedan årsskiftet har vi för dessa ärenden tydliggjort hur kompetensen ska bedömas och vilka kompletteringar som ska krävas.

Ett av de mest fokuserade områdena är ST enligt den nya ordningen där individuell bedömning och krav på handledning är nya viktiga inslag. En förutsättning för att vi ska kunna minska handläggningstiderna är att de externa granskarna kan granska ärendena skyndsamt, och vi för därför en dialog med dem.
Vi är angelägna om att vi i vårt förbättringsarbete har regelbunden kontakt med de yrkesgrupper som är mest berörda av vårt arbete. Våren 2011 avser vi därför att genomföra en första kundundersökning som vi sedan kommer att upprepa varje år.
Socialstyrelsens målsättning är att den förändrade behörighetsverksamheten kommer att uppfattas som snabb, tillgänglig, trovärdig och förutsägbar av våra målgrupper. Det är en stor utmaning och en nödvändig nystart för en av Socialstyrelsens viktiga verksamheter.