Jag vill förnya Läkarförbundet så att fler läkare väljer att bli medlemmar. Vi ska ha en rimlig arbetsbelastning, och vår kompetens ska användas på rätt sätt. Läkarförbundet ska bli en starkare part på arbetsmarknaden och mera synlig i sjukvårdspolitiken. Det är dags att läkare åter leder och utvecklar sjukvården.

Lön för mödan. Det är viktigt att inte tappa fokus på kärnfackliga frågor såsom lön, arbetstider och arbetsmiljö. Vi ska ha lön i förhållande till vår kompetens och vårt ansvar, och vi ska kämpa för en bra lönesättningsmodell. Arbetstidsfrågan är ett annat viktigt område där jag vill att vi agerar med större kraft. Vi ska själva äga och beskriva våra arbetstider och jouravtal.

Rimlig arbetsbelastning. Vi som jobbar på sjukhus har drabbats av kroniska problem med överbeläggningar och ­fulla mottagningar. Primärvårdens uppdrag verkar inte heller ha någon gräns. Förutom att ta hand om en allt större del av sjukdomspanoramat så ökar åtagandet med allt mer av primärpreventiva insatser. Läkares arbets­belastning är stor, och den enskilde ­läkaren med stort personligt ansvar tvingas alltför ofta prioritera ned den egna arbetssituationen. Jag vill att vi själva sätter agendan för vad som är en rimlig arbetsbelastning.

Kompetens ska användas rätt. Läkare får ofta lägga tid och kraft på fel saker, vilket gör arbetet mindre effektivt. Att läkare administrerar in absurdum, packar upp instrument och hämtar ­patienter i väntrum är sådana exempel. Jag vill driva frågan om att utnyttja vår kompetens rätt. Dessutom är det dags att slå fast rätten till kompetensutveckling för specialister. Det är oerhört viktigt att vi får goda möjligheter till vidareutbildning genom hela yrkeslivet. Vi måste också utveckla ett system där kollegor utbildade i andra EU-länder slussas in i svensk hälso- och sjukvård på ett ansvarsfullt sätt.

Fler läkare som chefer. Andelen läkare på chefspositioner har minskat drastiskt. Chefskap uppfattas inte som tillräckligt positivt. För att vända trenden måste vi ta en rad initiativ: se till att ­läkare förbereds på chefskap, uppmuntra och stödja läkare som väljer att ta chefspositioner och inte minst se till att chefstjänster blir mer attraktiva. Det är dags för oss att återta initiativet och leda sjukvården igen.

Direktiv från Bryssel. Sverige utsätts för hårda påtryckningar från EU om att Europaläkare ska likställas med vår specialitet i allmänmedicin. Det är ett krav som riskerar att undergräva vår ST och urholka kompetensen i primärvården. Vi måste därför arbeta för ändring- ar i EU-direktivet. Utbildningsdepartementet skissar dessutom i dagsläget på ett direktiv för en 6-årig läkarutbildning så att den kan leva upp till kraven inom EU. Det är viktigt att vi är med och påverkar och bevakar kvaliteten på utbildningen. Goda relationer till myndigheter och universitet som blir delaktiga i processen är avgörande för hur vi lyckas.

Vi visar styrka genom enighet och bra relationer. Framtida framgångar är beroende av förmågan att bygga bra relationer och samspela med samhället i stort. Vi ska strida för rätt frågor på rätt sätt. Förtroende tar mycket lång tid att bygga upp men går lätt och fort förlorat. Jag vill bygga förtroendefulla relationer. Vi måste också skapa öppenhet och kort väg från den enskilde medlemmen till högsta ledningen. Läkarförbundet ska vara en organisation där alla oavsett tillhörighet kan göra sig hörda.

»Appar« för alla läkare. Läkarförbundet har en sjunkande anslutningsgrad framförallt bland unga läkare. Varje ­läkarstudent, AT, ST, privat, offentligt eller universitetsanställd läkare ska kunna känna igen sig och tycka att de får valuta för sin medlemsavgift. Vi måste därför förnya och förändra. ­Läkarförbundet ska ligga som en »app« i varje medlems smartphone.

Tydlighet är viktigt. Medlemmar, beslutsfattare och andra organisationer ska veta var vi står i olika frågor. Vi ska snabbare och tydligare föra fram våra ståndpunkter. Läkarförbundet måste vara en öppen organisation med en stark och tydlig röst i debatten.

Tillräckligt ung. Röster har höjts för att jag med mina 37 år är ung. Maria Wetterstrand, som har varit språkrör för Miljöpartiet sedan 2002, är född samma år som jag och var alltså 29 år när hon valdes till språkrör. Fredrik Reinfeldt var 38 år när han blev partiledare och skapade nya Moderaterna, och ­Anders Milton var 41 år när han blev ordförande i Läkarförbundet. Således kan ålder inte vara ett hinder för förnyelse och framgång, snarare tvärtom.

Tunga jourer och andra utmaningar. Som specialist inom en jourtung specialitet upplever jag och mina kolleger en ständigt mera trängd arbetssituation och ett stort behov av att förbättra våra arbetsvillkor. Läkares kompetens ska användas rätt, och vår fortbildning måste stärkas. Jag vill att vi tar vår rättmätiga plats i samhällsdebatten och leder utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Utmaningarna är många, och när allt fler läkare väljer att inte vara medlemmar måste vi vara beredda att ompröva vårt arbete och förnya oss.

Läs Marie Wedins programförklaring:

Jag kommer att tala för hela förbundet

Läs även »Vem ska leda Läkarförbundet?«
Samlade artiklar på Läkartidningens webbplats