Corporations and Health Watch är namnet på en organisation i USA vars syfte är att bevaka den påverkan storföretag utövar på hälsan http://www.corporationsandhealth.org/. Man har valt ut sex industrier – tobak, alkohol, vapen, bilar, livsmedel och läkemedel – som antas ha olika slag av negativt utfall på hälsan, såsom hjärtsjukdomar, cancer, stroke, luftvägssjukdomar, fetma, mord och »oavsiktliga« skador samt dödsfall.
Det är inte helt enkelt att få ett grepp om hur stora belopp företagen i USA donerar. Helt uppenbart är att det handlar om gigantiska summor. Enligt en uppgift uppgick år 2009 donationerna till hälsa i USA till sammanlagt 38 miljarder dollar. Av dessa kom drygt 15 miljarder från olika familjeföretag.
De etiska frågor man ställer sig inom Corporations and Health Watch är dels huru­vida företagsbaserade stiftelser ska bestämma dagordningen för forskning och sjukvård, dels huruvida företagsekonomiska kalkyler ska styra programmen. Frågorna lämnas öppna, och man pekar på behovet av forskning om dessa frågeställningar.
Samtidigt konstaterar man att företeelser som är vanliga inom storföretagen, till exempel ensidiga prioriteringar utan möjlighet till påverkan från samhället i övrigt, dominans för företagsekonomiska modeller och ett ibland lågt intresse för miljöpåverkan och sociala konsekvenser av verksamheten, inte helt överensstämmer med grundläggande värderingar inom folkhälsan.
Eftersom frågan om skatte­frihet för donationer till välgörenhet har diskuterats i Sverige blir det extra intressant att följa diskussionen i USA. Oavsett utvecklingen i Sverige har storföretagen under det senaste decenniet ökat sitt inflytande avsevärt inom global hälsa utan att detta granskats i nämnvärd grad. Corporations and Health Watch utgör en liten men välkommen aktör på fältet.