Deklarationer av jäv och intressekonflikter är ­något som alla experter som anlitas av myndigheter måste redovisa [1]. Detsamma gäller författare till vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter där man får klargöra potentiella bindningar [2]. Styrelseledamöter i specialistföreningar får ofta rapportera ägande och industrikontakter. Föreläsare på vetenskapliga kongresser, symposier och seminarier ombeds deklarera jävsförhållanden, till exempel inkomster och anslag från sponsorer. Det finns således redan en stor mängd information om jäv, men inte enkelt samlad och öppet tillgänglig.

Vårt förslag är att Socialstyrelsen, eller annan myndighet, samlar jävs- och intressedeklarationer i en öppen databas, lätt tillgänglig på Internet. Länk till en sådan databas skulle smidigt kunna användas av dagstidningar som pub­licerar medicinska nyheter eller debatt. Även Läkartidningen skulle få en högre kvalitet på sina jävsredovisningar för författare, samtidigt som utrymme i papperstidskriften kunde sparas.
Läkemedelsboken har i dag ingen öppen redovisning av författarnas eventuella jäv. Nationella diabetesregistret har efterhand redovisat jäv för deltagare i utdatagruppen, men sådant saknas fortfa­rande för ledande personeri många andra kvalitetsregister. Läkemedelsindustriföreningen har utvecklat en öppen redovisning i en så kallad samarbetsdatabas [3].

Vi föreslår att det gemensamma formuläret som redan används av myndigheterna [4] utnyttjas och att registreringen tills vidare är frivillig för författare och experter. Den enskilde kan vara ansvarig för uppdatering av deklarationen som bör omfatta de senaste fem åren och vara rimligt detaljerad vad gäller ägande, forskningsanslag och ersättningar för undervisning och konsultarvoden.

Vi representerar två olika perspektiv: dels den av myndigheter anlitade expertens/forskarens, dels allmänlä­karens, vilka utgör en viktig målgrupp för riktlinjer och behandlingsrekommenda­tioner. Vi tror att vårt förslag skulle förenkla för alla inblandade parter, även för experten som ofta blir tillfrågad om jäv, samt öka den svenska transparensen till internationell standard [5].