Vi är helt eniga med Christer Sjödin om vikten av läkarkårens inflytande när det gäller utvecklingen inom ­hälso- och sjukvården. Sjödin tar specifikt upp frågan om utvecklingen inom den privata sektorn. SPLF med dess lokala enheter fyller en betydelsefull funktion i det fackliga påverkansarbetet. Läkarförbundets lokalföreningar uträttar samtidigt ett viktigt arbete direkt gentemot sina lokala arbetsgivare/huvudmän.
Centralt har förbundet två pågående arbetsgrupper: Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen, som arbetar övergripande med frågor i det sjukvårdspolitiska fältet, och arbetsgruppen Vårdval inom specialiserad vård, som arbetar specifikt med utvecklingen inom vårdvalet nationellt. Grupperna är tillsatta av Läkarförbundets styrelse och utgörs av förtroendevalda läkare med såväl företrädare för yrkes- och lokalföreningar.
Vi behöver också ett kompetent och sakkunnigt kansli som vi kontinuerligt utvecklar i enlighet med omvärldsförändringar och nya behov. Här har vi gjort en förstärkning på utredarsidan med näringspolitisk kompetens och förstärker nu servicen till de enskilda medlemmarna avseende rådgivning i affärsjuridiska frågeställningar i samarbete med en professionell extern part. Att förbundets delföreningar, inom ramen för ett obligatoriskt medlemskap för den enskilde läkaren, bedriver fackligt påverkansarbete genom service­bolag, där avgifter och ersättningar sköts mellan service­bolaget och de förtroende­valdas egna bolag, har förbundets centralstyrelse dock inte bedömt vara lämpligt.