Vi vill lyfta frågan om utredningen om läkarutbildningen och allmäntjänst­göringen (AT). I Utbildningsdepartementets kommitté­direktiv (2011:96) beskrivs uppdraget:
»En särskild utredare ska göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Utredaren ska analysera de behov av förändringar som finns, bl a när det gäller längd och ansvarsfördelning, och lämna förslag till förbättringar. Utredaren ska också analysera det framtida kompetensbehovet för läkare och föreslå vilka krav som ska ställas för att få läkarlegitimation. Syftet med översynen är att utbildningen av läkare fram till legitimation ska få en tydlig, samlad uppläggning och bättre stämma överens med vårdens ­behov.
Utredaren ska bland annat
• föreslå en läkarutbildning som är minst sex år och som inkluderar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter,
• föreslå vilken kompetens nyutexaminerade läkare ska ha och ta fram en modell för hur kompetensen ska beskrivas,
• föreslå anpassade krav för att få legitimation som ­läkare, och
• utarbeta de författningsförslag som behövs.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.«
Vi önskar få svar på de frågeställningar som togs upp i ­artikeln av Carlsson et al, »AT blir BasT – men var finns konsekvensanalysen?«, i LT:s nätupplaga. Frågan om kvalitetssäkring är central för hela Sveriges läkarkår, och vi efterlyser en mer livlig debatt särskilt gällande nedanstående delar av utredningen:
• Utredningen har ännu inte belyst hur AT-utbildningen kan kvalitetssäkras, antingen i sin nuvar­ande form eller i modifierad form.
• Utredningen har, så vitt vi vet, inte utrett konsekvenserna av ­bibehållen AT alternativt ersättning med BasT (ett ­års ­klinisk bastjänst­göring).
• Utredningens sammansättning av expertråd förvånar oss då det inte finns någon AT-representation (t ex AT-studierektor, AT-chef, AT-läkare).
• Hur tar utredningen hänsyn till EU-kommissionens förslag om möjlighet att sänka kravet på läkarutbildningen till fem år, vilket skulle kunna innebära att dagens läkarutbildning fram till legitimation kan bibehållas?
Läkarutbildningsutredningen har bett alla AT-studierektorer i Sverige att komma in med synpunkter och förslag. Enligt nedanstående fråga (nummer 3) skulle en möjlig kvalitetssäkring av nuvarande AT ­belysas: »Ett annat scenario är att de förändringar som utredningsdirektiven föreskriver genomförs utan större förändringar i utbildningens struktur – dvs att AT bibehålls men att ’åtgärder vidtas för att säkerställa hög kvalitet’. Vilka förbättringar inom nuvarande ordning för läkarutbildningen fram till legitimation bedömer du/ni vara särskilt angelägna?«
Detta är en del i utredningen som vi uppfattar som fundamental men som utelämnats i debatten. Vi önskar nu få ta del av konsekvensanalysen och arbetsgången i denna del av utredningen, och vi ­efterlyser en debatt i frågan.
Vi ser fram emot att rege­ringens utredare Stefan ­Lindgren i en öppen debatt i ­Läkartidningen besvarar dessa frågor, och vi ser gärna att fler läkare deltar i denna viktiga diskussion.