Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har i många år arbetat för gravida kvinnors rätt till befrielse från jourtjänstgöring på egen begäran. Att gravida läkares behov inte tillgodoses bekräftas på nytt när vi läser om de fall som redovisas i
LT 51–52/2012 (sidorna 2334-5).
Som arbetsgivare är kliniken skyldig att göra en riskbedömning av den gravida kvinnans arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2007:05). Risker som bör undvikas är exempelvis psykisk uttröttning och starka psykiska påfrestningar. I sina kommentarer till föreskrifterna skriver Arbetsmiljöverket att »nattarbete som kan innebära påtaglig psykisk och/eller fysisk belastning bör undvikas under graviditet. Det kan t ex gälla arbete inom jourverksamhet där krav på akuta insatser förekommer förhållandevis ofta«, och att »det ökade behovet av vila hos många gravida och ammande kvinnor medför att ensamarbete kan vara olämpligt«.
Om risker i arbetsmiljön identifieras är det förbjudet att låta den gravida kvinnan utföra dessa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är då skyldig att försöka hitta andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren misslyckas med detta och den gravida kvinnan tvingas att gå ner i tjänstgöringsgrad ska graviditetspenningen ersätta kvinnans inkomstbortfall. Om kvinnan är förbjuden enligt arbetsmiljöbestämmelserna att arbeta har hon rätt till graviditetspenning. Det är ingenting som Försäkringskassan bör överpröva – det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och därmed för beslutet att förbjuda kvinnan att arbeta. Vid ansökan om graviditetspenning – efter det att arbetsgivaren har gjort riskbedömningen, försökt omplacera och sedan meddelat förbud att arbeta – gäller det bara att kryssa i rätt ruta.
SYLF menar att om nattjourerna är så påfrestande att de orsakar sammandragningar är de tveklöst olämpliga från arbetsmiljösynpunkt. Att helt neka en gravid kvinna på ett sjukhus omplacering framstår för oss som märkligt då de allra flesta kliniker har olika typer av verksamhet.
Vi ser alltför ofta att arbetsgivaren åsidosätter sitt ansvar och inte utför riskbedömningar. Kunskapen bland såväl chefer som anställda om dessa regler tycks vara låg. Sylf arbetar sedan många år för att gravida kvinnors rätt till en god arbetsmiljö ska skrivas in i kollektivavtalen.
Att Läkarförbundet i den nyss påbörjade avtalsrörelsen yrkar på rätt för gravida att på egen begäran befrias från jourverksamhet är därför ett välkommet besked.
Vi hoppas bara att arbetsgivarna också delar vår övertygelse att gravida och ammande arbetstagare behöver ett stärkt skydd.