Denna webbplats vänder sig till läkare

Brännande aktuellt i juletid

Sjunkande mortalitet och minskad volym slutenvård vad gäller patienter med brännskador har tidigare beskrivits i Läkartidningen [1]. Vi har också redovisat att antalet individer som avlider i »bränder med dödlig utgång« är relativt konstant över tiden [2]. Adventsljusen Den mest kritiska perioden under året vad gäller brand orsakad av levande ljus är december/januari. Orsaken står […]

Är vi alla lurade?

Handen på hjärtat, när hände det senast att en patient överdrev, undanhöll information eller rent av ljög om sina symtom för dig? Frågan är svår att besvara, eftersom vi i regel saknar såväl beredskap som instrument för att upptäcka det. Men om lögnen är lika vanlig inom vården som på andra sociala arenor är risken […]


Tre kärlekar – förutsättningen för människosläktets fortbestånd

Modern neuroforskning har i en rad studier där PET och fMRI använts börjat kartlägga vilka delar av hjärnan som aktiveras respektive deaktiveras vid olika former av kärlek. Betydelsen av dessa data kan bli stor för vårt kliniska handlande. Den neurovetenskapliga forskningen har äntligen börjat intressera sig för något som är lika viktigt som sex, något […]

En förnekelse med katastrofala konsekvenser

Religioner, sekter eller andra som av en av eller annan anledning förnekar en del av verkligheten brukar bortförklara allt som motsäger deras grundtes. Är motbevisen kristallklara slår de dövörat till och vägrar att svara på frågor. Även inom medicinen finns förnekelser och engagerade förnekare. En kategori är rena charlataner som försvarar sina önsketänkanden. De brukar […]

Världens aidskatastrof angår svenska läkare

Vad angår världens aidskatastrof svenska läkare? Genom vår kunskap och yrkesetik har vi ett ansvar för medmänniskors hälsa. Det ansvaret kan inte begränsas till patienten i stolen framför oss, inte ens till renodlat medicinska frågor. Svenska läkare har spelat en framträdande roll i bekämpandet av socialt relaterade sjukdomar och för att höja folkhälsan, tex tidigare […]

Spionromanförfattare granskar läkemedelsindustrin

Den internationella läkemedelsindustrin, eller snarare de stora forskande företagen inom denna, har inte haft anledning att vara särskilt nöjda med det sätt de tett sig på för allmänheten under det senaste decenniet. Inte nog med att flera uppenbara skandaler har förekommit som fått företag som Merck och Pfizer att dala på aktiemarknaden i New York, […]

Förnyelse är ett generellt behov

I en ledare [1] framhöll BMJ att engelska läkare är olyckliga med sin arbetssituation. Ledaren utlöste en flodvåg av kommentarer som försökte förklara varför läkarna känner sig otillfredsställda, i den mån man inte invände mot det alltför kategoriska uttalandet [2, 3]. Professorer vid University of Liverpool ansåg att bristen på ledare och ledning inom den […]

Satsning på ledarskapet kan ge en bättre och mer effektiv arbetsmiljö

Vårdpersonalens samlade medicinska kompetens och empatiska förmåga är några av vårdens grundläggande framgångsfaktorer. Läkaren med sin långa utbildning till specialist har en särskild roll och ska i sin yrkesutövning förmedla sina och vårdteamets samlade kunskaper till patientens bästa. De överordnade och mer erfarna läkarna har också uppgiften att delge de mindre erfarna medarbetarna sina kunskaper […]

Vem äger upptäckten, doktoranden eller professorn?

I en av de många biografierna om Alexander Fleming, penicillinets upptäckare, beskrivs hur han en septembermorgon 1928, i solen, på gräsmattan utanför sitt laboratorium på St Mary´s Hospital i London, visade en agarplatta med stafylokockkolonier för två bakteriologkolleger. En stor mögelkoloni växte på plattan, och de samtidigt växande stafylokockkolonierna tycktes sky mögelkolonin, de växte inte […]

En lag för hanteringen av patientuppgifter i sjukvården

Våren 2003 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag till en författningsreglering av personuppgiftsbehandlingen i de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården (direktiv 2003:42). Bakgrunden till uppdraget var den kritik som bla Datainspektionen riktat mot att hanteringen av integritetskänsliga uppgifter om enskilda patienters hälsa mm i de då drygt 50-talet nationella […]

Medicinska biobanken – en unik resurs för medicinsk forskning

Det finns många exempel på betydande biomedicinska upptäckter som genererats genom analys av sparade och nedfrysta blodprov. Att kunna analysera sådana prov med nya metoder som inte fanns när proven togs har varit och är fortfarande av stor betydelse i medicinsk forskning. Det finns otaliga exempel på hur ett framsynt provsparande har löst komplicerade medicinska […]

Svåra besked – om vikten av rätt information i rätt tid på rätt sätt

Svåra, tråkiga eller dåliga besked är något alla människor får både ge och ta emot i livet. Särskilt gäller det personer inom människovårdande yrken, speciellt läkare. Vårdens företrädare har mest utbildning för och inriktar sig gärna på tekniska frågor, såsom diagnosmetoder, behandlingsteknik och medicinering, medan patienterna tycks lägga större vikt vid mjukare värden, som bemötande […]

Den desillusionerade doktorn

Min 8-åring är lätt febrig och hängig. Till slut tar oron över, och vi sitter hos dr Maddison, privatpraktiserande GP i Oxford, och diskuterar för- och nackdelar med en antibiotikakur. Det kryper fram att jag är medicinare, men jag påpekar, aningen urskuldande, att jag inte arbetar kliniskt. »Wise choice. The clinic is such a hazzle«, […]

Framtidens läkarroll kräver personligt engagemang

»Mötet mellan patienten och den kompetenta organisationen« är det centrala navet i framtidens sjukvård. Så uppfattade jag att Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund uttalade sig på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2003. Vi har anledning att fråga oss vad som händer med vårt yrkes etik när ansvarstagandet förs över från en individ till en organisation? Mötet mellan patienten och […]

Att inte må bra – är det sjukdom?

Vad är sjukdom? Vad som konstituerar sjukdomsbegreppet är en fundamental fråga som fordrar mer utrymme än vad som är tillgängligt i en tidskriftsartikel. För att en läkare skall kunna ge en patient adekvat behandling måste läkaren kunna fastställa vad patienten lider av. Sjukvården är beroende av att rätt diagnos ställs och att alla har tillräcklig […]

Vems behov går först – patientens eller samhällets?

Den första punkten i de etiska regler som antagits av Sveriges läkarförbund lyder: »Läkaren skall i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud« [1]. Denna allmänna beskrivning av målet för läkarens arbete skulle sannolikt de flesta läkare utan större tvekan […]

Skönlitteraturen en genväg till den motsägelsefulla människan

P O Enquists roman »Livläkarens besök« [1] handlar om 1700-talsläkaren Johan Friedrich Struensee, som var livmedikus åt den bräcklige och sinnessjuke Christian VII av Danmark. Enquist skriver i boken följande rader om Struensee: »Han disputerade på avhandlingen ÔOm riskerna vid felaktiga rörelser av lemmarna´. Analysen är formalistisk, men mönstergill. Den handskrivna avhandlingen har dock ett […]

Informationstekniken ger chans till genuint patientbemyndigande

Att patient och familj ska bli experter på sin egen diabetes har varit en allt tydligare målsättning inom svensk barndiabetesvård under senare decennier [1, 2]. Vården har inriktats mot att stödja patient och familj i att tidigt ta eget ansvar för behandlingen. Pedagogiska hjälpmedel till stöd för självständig egenvård har tagits fram och vidareutvecklats [2, […]

… och därför blev Kibor »hittad på vägen« läkare

Den laparoskopiska utrustningen hade anlänt till Eldoret Referral Hospital någon månad tidigare. Det krävdes bara ett brev till huvudägarinnan av det tyska instrumentföretaget för att vi skulle få utrustningen som en donation. Desto längre tid tog det att få in den genom tullen i Nairobi, men nu var den här och vi packade upp och […]

Det kontraproduktiva jäktet

Kanske är det för att man blivit gammal och seg, men jag tycker att det allt oftare görs onödiga misstag därför att man jäktar och slarvar i sjukvården. Patienter undersöks inte och vi lyssnar inte på dem. Det sägs att om en doktor bara förmår att vara tyst i tre minuter så hinner patienterna nästan […]