Många av oss läkare börjar fortfarande våra recept med en krumelur eller ett snedstreck uppe till vänster på blanketten i den ruta där vi skall skriva läkemedlets ordination. Det är en urgammal sed, vars anor är något dunkla. I min bok »Medicinsk terminologi« finns i senaste upplagan 2004 visserligen en kort förklaring, men en fördjupning i ämnet kan öka allmänbildningen inom det egna yrket. Tecknet finns också i Fass med betydelse receptbelagt läkemedel.
Medicinhistorikern Henry E Sigerist publicerade 1923 ett exempel från en handskrift med ursprung på 800- eller 900-talet. Exemplet ser ut så här: »recipit haec: murre, basilicae, aristologia rotunda [É] eque ponderationem [É]«, vilket översatt blir :«det upptar i sig följande: myrra, basilika, hålrot [É] i lika stor vikt [É]». Recipit står här som verb till ingredienserna myrra, basilika och hålrot mfl. Ifrån recipit har en omvandling skett till participformen i plural recepta som beteckning för hela kompositionen som sådan. Den har alltså i sig alla de olika angivna ingredienserna. Sedan kommer kanske språkmän in i bilden och skapar ett singularord av recepta. Det blir receptum och får betydelsen »förordning« eller »formel för«. Termen recepta är belagd 1488 i en handbok för örtberedning (Compendium aromaticum). Boken är skriven av en man vid namn Saladin Asculanus från Salerno. Recepta med betydelse »formel« eller »tillredning« har så via italienskans ricetta givit ricettario, vilket på latin blir receptarium och benämning på en formelsamling eller ett antal recept med nutida ord. Ricettario finns i titeln på en farmakopé utgiven i Florens 1498.
Idag är receptarie titel på en person med särskild utbildning och arbetsuppgift, oftast anställd på apotek.
Ser vi så på receptets inledningsord recipe i betydelsen »tag«, så får vi försöka tolka tecknet R med ett tvärstreck på nedre högra stapeln. Skall vi tolka det som en förkortning av ett ord? Det är inte säkert. Det kan lika gärna vara en bearbetning av ett gammalt astrologiskt, magiskt tecken för Jupiter. Det tror många språkforskare. Jupiters tecken har utseendet av siffran 4 med en utåtvänd snirkel på övre vänstra delen av tecknet. Äldre tiders alkemister använde det för att åkalla guden Jupiters beskydd för sina kemiska sammansättningar. Tecknet har sedan övertagits av de kristna (läkarna) men nu med betydelsen »i Guds namn«. Med stor sannolikhet har jupitertecknet omvandlats till ett R med tvärstreck för att anpassas till recipe (»tag«).
Idag har termen recipe den specifika betydelsen »läkemedelsförskrivning«, varav det på den vanliga receptblanketten finns plats för två. På apoteken talar man idag om antalet recipe inom en viss tidsrymd, tex så och så många läkemedelsförskrivningar per dag har man tagit emot och behandlat.
Ord har ibland krokiga vägar fram till dagens betydelse. Om ett antal år har deras betydelse troligen ändrats igen, men historiken består. Kanske har tecknet R i början av recept försvunnit helt, eventuellt med motiveringen att nutidens läkare inte skall ägna sig åt magi. Men några tycker kanske att det är en oskyldig tradition, som vi vill fortsätta.