»Open access« inte bara en vision

Hösten 2003 antog ett antal europeiska forskningsorganisationer den sk Berlindeklarationen om fri tillgång till forskningsresultat (»open access«). Idag har ett 50-tal europeiska forskningsorganisationer undertecknat deklarationen. I Sverige har den skrivits under av SUHF, som representerar Sveriges alla universitet och högskolor. Nyligen undertecknade också Vetenskapsrådet deklarationen. Även i USA har rörelsen vunnit mark. NIH, National Institutes […]

Asylsökande barn – myndigheter väntar och kräver »fakta på bordet«

Ansvariga myndigheter kan reagera på två sätt då de konfronteras med okända och chockerande beskrivningar av barns krisreaktioner, tex då asylsökande barn under mycket lång tid blir passiva och apatiska. Det första sättet, och det mest vanliga, är att myndigheterna vill ha fakta på bordet, dvs statistik, innan de handlar. Detta kallar vi den reaktiva […]

Rättsmedicinalverket får ansvaret för rättsintyg

I dag har inte någon myndighet ett särskilt ansvar för verksamhet med utfärdande av rättsintyg. Detta innebär att ett samlat och övergripande ansvar för kvalitetssäkring och utbildning har saknats. Den 1 januari 2006 träder en ny ordning för utfärdande av rättsintyg i kraft. Rättsmedicinalverket får då huvudansvaret för verksamheten med utfärdande av rättsintyg och ska […]

»Open access« inte bara en vision

Hösten 2003 antog ett antal europeiska forskningsorganisationer den sk Berlindeklarationen om fri tillgång till forskningsresultat (»open access«). Idag har ett 50-tal europeiska forskningsorganisationer undertecknat deklarationen. I Sverige har den skrivits under av SUHF, som representerar Sveriges alla universitet och högskolor. Nyligen undertecknade också Vetenskapsrådet deklarationen. Även i USA har rörelsen vunnit mark. NIH, National Institutes […]

Medicinens språk:
Svengelska och förkortningar skämmer texten

I nr 17/2005 av Läkartidningen har Jarl Holmén, i egenskap av denna tidskrifts redaktör för medicinens språk, publicerat en kort men innehållsrik och tankeväckande artikel, i vilken han påpekar att språket i Läkartidningen skall vara klart, korrekt och på svenska. Det är lätt att instämma i denna slutsats. Ingen läsare skall behöva använda uppslagsböcker för […]

Medicinens språk:
Språkets vägar är vida: receptets R kommer från jupiter

Många av oss läkare börjar fortfarande våra recept med en krumelur eller ett snedstreck uppe till vänster på blanketten i den ruta där vi skall skriva läkemedlets ordination. Det är en urgammal sed, vars anor är något dunkla. I min bok »Medicinsk terminologi« finns i senaste upplagan 2004 visserligen en kort förklaring, men en fördjupning […]

Evidensbaserad guide till att söka anslag ökar chanserna till bifall

Alla som har sökt anslag vet att det tar tid från forskningen att skriva ansökningar. Avslag blandas med beviljande, och inte sällan blir humöret lidande när man sprättar kuvert med svar från fonder och stiftelser. Konkurrensen om medel är hård, och tilldelning av pengar är i sig meriterande. Många medicinska fakulteter har som målsättning att […]

Positiv inställning till generisk förskrivning

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren i stället för produktnamnet (varumärket) skriver benämningen på den aktiva substansen (det generiska namnet) på receptet. På apoteket väljer farmaceuten det billigaste av de generiska läkemedel som finns tillgängliga. Med denna modell talar läkare, patient och farmaceut om rätt substansnamn från början även om utbyte av varumärke sker. En övergång […]

Ungdomsmedicin – en introduktion

Rent numerärt är ungdomsmedicin viktig, då den omfattar en stor grupp individer. Bara i Sverige har vi en miljon individer i åldern 10–19 år. I världen finns 1,2 miljarder ungdomar, och de utgör 20 procent av världsbefolkningen. Att främja god hälsa för denna åldersgrupp är en vital fråga, inte minst med tanke på HIV-aids-epidemin i […]

Får asylsökande barn den vård de har rätt till?

Asylpsykiatrin finns i många korsvägar. I sjukvården kan det handla om skärningspunkten mellan otillräckligt utvecklad evidensbaserad vård å ena sidan och personlig klinisk övertygelse å den andra. Det finns också korsvägar mellan kunskapsområden, såsom mellan barn- och ungdomspsykiatri och pediatrik, mellan psykiatri och psykologi och mellan olika behandlingsideologier och förklaringsmodeller. Men asylbarnspsykiatri finns också i […]

Malaria Day i Ratta

Läkarbanken, som förser många av Afrikas mest behövande områden med frivilliga läkare för kortare eller längre tjänstgöringar, hade med kort varsel inviterats som jämbördig medpart i distriktets Malaria Day. Det var svårt att säga nej. Som läkare i en hjälporganisation (NGO, non-governmental organization) är man gäst i landet och vill på bästa sätt bidra till […]

Svenska barns hälso- och sjukvård – ett mönster för andra länder

Utvecklingen av vårt lands barnsjukvård leddes under första hälften av 1900-talet av ett flertal kliniskt dugliga och initiativrika barnläkare. De hade tidigt insett vikten av att de då epokgörande medicinska framstegen tillämpades så snart som möjligt. Dessa planer stöddes av Axel Höjer, som under 1930- och 1940-talen var chef för Medicinalstyrelsen och som var en […]

Norska läkare utbildades i Göteborg efter andra världskrigets härjningar

Vid sidan av mer officiell nordisk samverkan har det funnits ett samarbete inom medicinska discipliner som inte väckt särskild uppmärksamhet. Det gäller t ex det svensk-norska samarbete som från andra världskriget och framåt etablerats mellan olika individer i de två nationerna, på den svenska sidan ofta baserat i Göteborg. Ockupationen av Norge under andra världskriget […]

Utbytet av läkare inom Norden blev en begränsad företeelse

Artikeln om svenska läkares arbete inom norsk sjukvård i Läkartidningen nr 6/1999 skrevs i en period när uppskattningsvis som mest bortåt 700 svenska läkare tjänstgjorde i Norge i fasta anställningar. Denna rörlighet av läkare mellan Sverige och Norge var emellertid en tämligen sentida och trots allt rätt begränsad företeelse inom ramen för den gemensamma nordiska […]

Norsk barnläkare i Sverige …och svensk i Norge

Upplösningen av den svensk-norska unionen är ett exempel på en fredlig separation mellan två brödrafolk. Förhandlingarna som ledde fram till unionsupplösningen ägde rum i Karlstad sommaren 1905. De svenska och norska delegationerna förhandlade fram avtalet i ordenshuset vid Stora torget i Karlstad. År 1955 reste innevånarna i Värmland ett fredsmonument på Stora torget i Karlstad […]

»Varför blir det inte som man tänkt sig?«

Den 29 oktober 2004 försvarades en avhandling av läkaren Anders Jeppsson vid samhällsmedicinska institutionen, Malmö, Lunds universitet [1]. Arbetet handlar om de hälsosektorreformer som ägde rum i Uganda under 1990-talet och som syftade till att bygga upp en behovsbaserad sjukvårdsorganisation efter den politiska och militära turbulens som rådde i landet under tidigare decennier. Första delarbetet […]

Frågor återstår trots stora framsteg i forskningen kring LCH och HLH

Histiocytos är inte en utan flera sjukdomar. Dessa karakteriseras av en ansamling och proliferation av vad som förr kallades histiocyter, men som numera benämns dels dendritiska celler, vars främsta uppgift är att presentera antigen, dels makrofager, huvudsakligen antigenprocessande celler [1, 2]. LCH och HLH – histiocytossjukdomar Den vanligaste sjukdomen i den förstnämnda kategorin är Langerhans´ […]

Gömda vågar inte söka vård

Gömda flyktingar saknar till stor del tillgång till offentlig hälso- och sjukvård. Den främsta orsaken till detta är deras egen rädsla för att bli anmälda till någon myndighet. Höga kostnader, restriktiva lagar, okunskap och avvisande attityder på vårdinrättningarna är andra bidragande orsaker. Sedan januari 2004 förmedlar Läkare utan gränser sjukvård för gömda flyktingar mfl i […]

Ny handlingsplan utarbetas inom EU för att främja amningen i Europa

Sverige har varit mycket framgångsrikt när det gällt att introducera UNICEFs sk Baby friendly-initiativ (BFHI). Mellan 1993 och 1997 utnämndes samtliga då existerande 65 BB-avdelningar som »amningsvänliga« enligt en särskild procedur, som innefattade självevaluering, lokal utbildning och slutligen extern evaluering enligt UNICEFs modell. Gensvaret från BB-avdelningarna var genomgående mycket gott, och UNICEF/WHO-diplomet har hängts upp […]

Lukten – ett sinne som styr människan under livets skeenden

Synen och hörseln är aristokraterna bland människans fem sinnen. Synen, som anses svara för 70 procent av våra sinnesintryck, låter oss uppleva världens sköna former och färger under det att hörseln förmedlar ackorden i Bachs och Beethovens musik. Smaken sätts ofta högt även om den är ett fattigt sinne som endast kan skilja på sött, […]