Denna webbplats vänder sig till läkare

Låt oss gemensamt arbeta för en förenklad rekommendation

Carl-Gustaf Elinder och medarbetare har förtjänstfullt lyft en rad frågor relaterade till dosering till patienter med varierande grad av njurfunktion. Vi har på några punkter åsikter som skiljer sig åt, men graden av samsyn är långt större än vad som kanske framgår av tidigare inlägg i debatten.  Det avgjort viktigaste i klinisk vardag är att […]

Bättre använda modern formel än att vara formell

Lars Ståhle vid Läkemedelsverket har kommenterat våra pragmatiska råd om hur eGFR kan användas för att dosera läkemedel som huvudsakligen utsöndras via njurarna. Lars Ståhle menar att om en viss metod att beräkna njurfunktionen angivits i produktresumé eller i Fass-text ska den användas, även om metoden ger en sämre skattning av njurfunktionen (dvs glomerulär filtration, […]

Följ doseringsanvisningarna när dos ska justeras efter njurfunktion

Nedsatt njurfunktion riskerar att leda till högre läkemedelskoncentrationer än avsett. Den kliniska konsekvensen av detta avgörs av läkemedlets kinetiska egenskaper och sambandet mellan koncentration och effekt. Det är viktigt att följa Fass-rekommendationer och använda de metoder för uppskattning av njurfunktion som dessa rekommendationer bygger på.

Dosering av läkemedel bör anpassas till njurfunktionen

Med hjälp av formler kan glomerulär filtrationshastighet (GFR) skattas från plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C (estimerad GFR [eGFR]). Moderna validerade skattningar av GFR ger noggranna resultat. För läkemedel med dominerande utsöndring via njurarna blir dosreduktionen som regel direkt proportionell mot sänkningen av eGFR.