Carl-Gustaf Elinder och medarbetare har förtjänstfullt lyft en rad frågor relaterade till dosering till patienter med varierande grad av njurfunktion. Vi har på några punkter åsikter som skiljer sig åt, men graden av samsyn är långt större än vad som kanske framgår av tidigare inlägg i debatten. 

Det avgjort viktigaste i klinisk vardag är att rutinmässigt ta ställning till om patientens njurfunktion föranleder att läkemedelsdosen på något sätt ska anpassas. De rekommendationer som ges från olika håll divergerar, vilket kan leda till osäkerhet för klinikern. Det är dock bättre att följa någon tillgänglig evidensbaserad rekommendation än att inte ta hänsyn till njurfunktionen alls. 

Jag hoppas att vi i framtiden gemensamt kan arbeta fram en lösning på de praktiska detaljerna kring frågan som gör det enkelt, entydigt, tydligt och säkert att med beslutsstöd välja en läkemedelsdos baserad på bästa tillgängliga underlag.

 

Läs även:
Dosering av läkemedel bör anpassas till njurfunktionen

Följ doseringsanvisningarna när dos ska justeras efter njurfunktion

Replik:
Bättre använda modern formel än att vara formell