Medicinska redaktörer

De flesta av Läkartidningens vetenskapliga artiklar referentgranskas inför publicering. Detta görs av ca 200 referenter under ledning av Läkartidningens medicinska redaktörer.

Här presenteras våra medicinska redaktörer.
För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt.

Jan Östergren  medicinsk huvudredaktör (internmedicin, infektion, neurologi, kliniska laboratoriespecialiteter), 08-790 34 31.

Specialist i internmedicin och kardiologi. Professor emeritus i medicin vid institutionen för medicin samt f d överläkare vid akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. F d ordförande i Programnämnden för läkarutbildning på Karolinska institutet och f d förste livmedikus. Forskningsområde är prevention av kardiovaskulär sjukdom, främst med inriktning på diagnostik och behandling av högt blodtryck.

Jäv: Erhållit arvode från MSD för undervisning 2019 och 2020. Försäkringsmedicinsk rådgivare för Trygg-Hansa och SCOR Sweden Re.


 

Michael Wilczek medicinsk andreredaktör

Med dr. ST-läkare på Röntgen, Bilddiagnostiskt centrum på Södersjukhuset. Forskar på osteoporosdiagnostik.

Jäv: Erhållit föreläsningsarvode av MSD 2012.


 

Margaretha Bågedahl Strindlund (psykiatri)

Docent och specialist i psykiatri. Legitimerad psykoterapeut. Universitetslektor em. Under mer än 20 år varit studierektor på läkarutbildningen, Karolinska institutet. Undervisat på ett flertal utbildningsprogram på KI. Genom åren innehaft olika förtroende- och administrativa uppdrag på KI t ex som programdirektor för psykoterapeutprogrammet, ledamot i etikkommittén på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, ledamot i antagningskommittén till Läkarprogrammet KI. Medförfattare till den senaste svenska läroboken Psykiatri (Studentlitteratur 2016). Mitt forskningsfält är perinatal psykiatri.

Jäv: Inga uppgivna.


 

Ylva Böttiger (klinisk farmakologi, läkemedelsfrågor)

Professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, och överläkare och verksamhetschef vid Linköpings universitetssjukhus. Medicinsk redaktör på Läkartidningen sedan 2008. Tidigare ledamot av Svenska läkaresällskapets nämnd och tidigare ordförande för EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics). Forskar kring läkemedelsinteraktioner, datoriserade beslutsstöd och läkemedelsanvändning.

Jäv: inga uppgivna


 

Pelle Gustafson (kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet, organisation)

Docent och specialist i ortopedi. Chefläkare vid Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Ledamot av Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård. Ledamot av Programnämnden för läkarutbildning vid Lunds universitet. Bedriver forskning inom patientsäkerhet.

Jäv: Inga jäv att redovisa.

 


 

Lena Marions (obstetrik/gynekologi)

Docent och överläkare i obstetrik och gynekologi samt tidigare universitetslektor/studierektor på läkarutbildningen vid Karolinska institutet, Södersjukhuset. Arbetat som Medical Officer vid WHO i Geneve. Aktuella forskningsprojekt inom reproduktiv hälsa, såsom metoder för familjeplanering och aborter, menstruationsrubbningar, endometrios samt kvinnlig könsstympning. Ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd avseende abort, sterilisering och assisterad befruktning.

Jäv: Ledamot av vetenskapligt råd arvoderat av Bayer AG


 

Anna Nilsson (pediatrik)

Specialist i barnmedicin och barnonkologi. Lektor i pediatrik med inriktning mot barnonkologi vid Karolinska institutet och överläkare vid högspecialiserad medicin 1, Barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset. Medicinskt ansvarig för fas 1–2-studieenheten för barn med cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, och leder där flera läkemedelsprövningar. Erfarenhet av olika ledningsuppdrag främst inom Karolinska institutet, är nu avdelningschef vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskningsområden: infektion hos immunsupprimerade barn; diagnostik–behandling–prevention genom vaccination.


 

Carl Johan Sundberg (fysiologi)

Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi och prefekt vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska institutet. Legitimerad läkare. Undervisar i fysiologi och idrottsmedicin på läkarprogrammet. Forskar på molekylära mekanismer och kliniska effekter av och fysisk aktivitet hos patienter med kardiometabol sjukdom, depression eller cancer. Sedan 2012 Inspektor för Medicinska föreningen i Stockholm. Grundare av Euroscience Open Forum, Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats för forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister.

Jäv: Styrelseledamot i Saniona AB.

 


 

Carl Johan Östgren (allmänmedicin)

Professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen Ekholmen i Linköping. Forskar på typ 2-diabetes och riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar som dysfunktionell cirkulation i stora och små blodkärl. Vice ordförande i ledningen för SCAPIS. Ledamot i Nämnden för eAT-provet.

Jäv: Hållit föreläsningar och deltagit i rådgivande kommittéer som arvoderats av Sanofi Aventis, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca, Novartis och Novo Nordisk. Deltar i Werlabs Medical Board.


 

För samtliga medarbetare i Läkartidningen, se Kontakt.