Denna webbplats vänder sig till läkare

Fler godkända läkarintyg till Försäkringskassan

Knappt 55 procent av de läkarintyg som skickas till Försäkringskassan får godkänt. Det är ändå en förbättring sedan 2011. Bäst gick det för Skåne med nästan 68 procent godkända intyg. Det visare en genomgång som Försäkringskassan har gjort av cirka 10 000 slumpvis utvalda läkarintyg från samtliga landsting. Att öka andelen godkända intyg ingår som en […]

Trycksår: Stora skillnader mellan sjukhusen

I genomsnitt har 15 procent av patienterna på de svenska sjukhusen ett eller flera trycksår. Det visar en ny nationell mätning av trycksåren från SKL, Sveriges Kommuner och landsting. Det här är SKL:s femte tryck­sårs­mätning, och för första gången redovisar man också siffror sjukhus för sjukhus. Skillnaderna är stora, från sjukhus där bara runt 5 […]

Framsteg för systematiskt patientsäkerhets­arbete

Alla landsting använder numera ett antal redskap som syftar till att förbättra patientsäkerheten, visar en rapport från Socialstyrelsen. Det handlar om • mätning av patientsäkerhetskulturen • användning av strukturerad journalgranskning • mätning av personalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler • mätning av förekomsten av trycksår och användningen av åtgärder mot trycksår. Framstegen är enligt […]

Emma Furberg ny MSF-ordförande

Medicine studerandes förbund, MSF, har fått en ny ordförande. Hon heter Emma Furberg och valdes av MSF:s fullmäktige i mitten av mars. Emma Furberg läser vid läkarprogrammet i Umeå och var till nyligen ordförande i MSF:s lokalavdelning där. Som ordförande för MSF efterträder hon Isabella Kongstad. Läs mer: http://www.slf.se/MSF/Nyheter/MSFs-nya-styrelse-vald/

Lågutbildade får sämre cancervård

Diagnostik, behandling och resultat är sämre för lågutbildade än för högutbildade, enligt en utvärdering från Socialstyrelsen av ändtarms-, tjocktarms-, bröst- och prostatacancervården. Reoperationer vid ändtarms­cancer är exempelvis vanligare bland lågutbildade, och lågutbildade män med högrisk-pros­tatacancer genomgår i lägre grad skelettundersökning än högutbildade. Utvärderingen visar även betydande regionala skillnader. Bara var femte patient i Västerbotten och […]

Alla ska kunna läsa sin journal på nätet

Nu ska alla Sveriges patienter kunna läsa sin journal på nätet, precis som invånarna i Uppsala län kunnat göra sedan slutet av 2012. Center för eHälsa i samverkan, CeHis, har kommit överens med landstinget i Uppsala län om att återanvända deras e-tjänst i det landstingsgemensamma projektet »Journal på nätet«. Enligt planen kommer lanseringen av tjänsten […]

Frågan för folkomröstningen formulerad

Gruppledarna för samtliga partier har enats om vad som ska stå på röstsedlarna när Västerbotten håller folkomröstning om inlandsvården. Närvarande vid mötet var även representanter från Folkinitiativet, som samlat in namnunderskrifter för folkomröstningen. När Folkinitiativet behandlades i landstingsfullmäktige den 19 februari ville den politiska majoriteten ha en formulering där ja-alternativet innebar att beslutet om Åsele […]

Drugline blir öppet för alla

Från och med januari 2013 blir läkemedelsdatabasen Drugline öppen för alla, både vårdpersonal och allmänhet. Databasen innehåller vetenskapligt och kliniskt baserade svar på mer än 14 000 läkemedelsrelaterade frågor. Svaren kommer från universitetssjukhusens läkemedelscentraler och frågorna från förskrivare.

Friande dom om dataintrång fast

Vid de inloggningar som prövades ansåg rätten att läkaren som konsult hade varit delaktig i vården av patienten, varför det inte var fråga om dataintrång.

Subutex dras in

Läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser slutar i januari 2013 att distribuera läkemedlet Subutex i Sverige. Läkemedlet används vid opiatberoende. »Missbruksproblemen har visat sig ännu större än vi tidigare trott«, säger Claes Nordenson, produktchef på Reckitt Benckiser, till Sveriges television, som rapporterat om missbruk av läkemedlet. Ett flertal generika med samma verksamma substans (buprenorfin) finns kvar på marknaden. […]

SLF positivt till snabbare tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva. Det föreslog Psykiatrilagsutredningen i våras (se LT nr 16/2012). Förslaget tillstyrks av Läkarförbundet, som nu lämnat sitt remissvar till Socialdepartementet. Läkarförbundet betecknar utredningen som väl genomarbetad, och tillstyrker flertalet av förslagen. Det gäller bland annat förslaget att samla bestämmelserna om […]

Samfälld kritik mot förslag om vård till papperslösa

43 organisationer, däribland Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Läkare utan gränser, kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens förslag till nya regler för vård till papperslösa. Regeringen vill bara ge barn upp till 18 år vård på samma villkor som resten av befolkningen. Vuxna papperslösa ska precis som vuxna asylsökande bara få »vård som inte kan anstå«. Detta […]

Premiär för direktåtkomst till journal

Enligt ett pressmeddelande från landstinget i Uppsala län stärker detta patienternas ställning och kan på sikt öka vårdkvaliteten. Projektet har kritiserats hårt från Upplands allmänna läkarförening, och landstinget har tills vidare backat från den ursprungliga planen att lägga ut även osignerade journalanteckningar (se LT 38/2012).

Filippa Nyberg ny vd för SLS

Filippa Nyberg blir ny vd för Svenska Läkaresällskapet. Hon har varit aktiv i sällskapet genom sektionen för dermatologi och venereologi, de senaste två åren som ordförande. Filippa Nyberg gjorde sin specialistutbildning och avhandling vid Karolinska institutet, men rekryterades därefter till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Här gjorde hon chefskarriär: som verksamhetschef, tillförordnad divisionschef och senast som […]

DI granskar felaktigt förskrivningsstopp

Datainspektionen har beslutat inleda en tillsyn mot Apoteksgruppen i Sverige AB, sedan deras IT-system felaktigt angivit att en distriktsläkare i Stockholm fått sin förskrivningsrätt indragen. Det hela uppdagades när två patienter till läkaren inte lyckades få ut sina recept. Ingela Alverfors, handläggare på Datainspektionen, säger att det är allvarligt när uppgifterna i datasystemen inte stämmer […]

Prodekanus hoppar av i protest mot nya sammanslagningar vid SUS

Kristian Riesbeck, prodekanus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet, hoppar av sitt uppdrag i protest mot att Region Skåne beslutat att laboratorieverksamheten vid Skånes universitetssjukhus ska koncentreras till Lund. I en artikel i Sydvenskan säger Kristian Riesbeck att han anser att infrastrukturen för forskare förstörs och att kvaliteten på läkarutbildningen i Malmö riskerar att försämras om […]

Ordinationsorsak ska bli dokumenterbar

Som en del i genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak. Tanken är att relevant information om ordinationsorsak ska kunna följa individen från beredning och administration över förskrivning och expedition till dess individen får och tar läkemedlet. Uppdraget handlar bland annat om att skapa ett […]

Föreskrifter ändrade – läkarstudenter från EU/EES får vikariera

Socialstyrelsen har ändrat i sina föreskrifter så att även läkarstudenter från övriga EU/EES kan få tillstånd att vikariera som läkare i Sverige under senare delen av sin utbildning. Prövningen sker individuellt eftersom utbildningarna ser olika ut i olika länder. Frågan om utlandsstudenternas möjlighet att vikariera har drivits av Läkarförbundet.

Läkemedelsprövningar fortsätter minska

Under 2011 startades 135 kliniska läkemedelsprövningar i Sverige, visar LIF:s FOU-enkät 2011. Det är något färre än året före och pekar mot att den nedåtgående trenden fortsätter. 2004 startades nästan dubbelt så många prövningar, 262 stycken. Också antalet inkluderade patienter i läkemedelsprövningar har minskat kraftigt, från 8 207 under 2004 till 3 222 under 2011. LIF […]

Läkarförbundet kritiserar marknadsföringen av Miltons hälsosajt

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR, kritiserar marknadsföringen av hälsosajten »Hurmårjag«. I samband med lanseringen skickades ett pressmeddelande ut med rubriken »Några av Sveriges bästa läkare gör din hälsokontroll på nätet«, och det angavs att hälsotjänsten har en rådgivande grupp bestående av specialister och läkare »under ledning av Anders Milton (tidigare ordförande i Läkarförbundet)« (se LT […]

1 2 3 31