Centralstyrelsen beslöt redan i april förra året att ta upp en beredning av Läkartidningens framtida ställning. Ett diskussionsunderlag sändes till samtliga lokal- och yrkesföreningar för behandling vid representantskapsmötet den 8 december 2004. Representantskapet tog ingen klar ställning i sak men markerade vikten av att tidigt informera medlemmarna vid en eventuell förändring.
Läkartidningen är idag en prenumererad tidning med en upplaga på ca 26000 exemplar. Upplagan har under ett antal år minskat successivt. Av förbundets ca 38000 medlemmar har nu knappt hälften (18700) en egen prenumeration.
Räckviddsundersökningar visar dock att över 80 procent av alla medlemmar läser Läkartidningen regelbundet. Mindre än hälften av medlemmarna betalar således för tidningens framställning, samtidigt som de flesta läser tidningen. En omvandling av tidningen till en medlemstidning skulle kunna finansieras med en höjning av årsavgiften för samtliga yrkesverksamma medlemmar med ca 500 kronor. Skatteavdraget för fackföreningsavgifter innebär en reduktion av denna höjning.
De yrkesverksamma medlemmar som idag prenumererar på tidningen betalar nu 756 kronor per år. För dem innebär den föreslagna förändringen en kraftig avgiftssänkning totalt.
Läkartidningen kommer att i nästa nummer ge utförligare information om bla den ekonomiska helhetsbilden som ligger till grund för förslaget. (LT)