Verket har nyligen lagt fram förslag till föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel på underåriga. Läkarförbundet anser att detta är angeläget – det råder stor brist på sådana prövningar inom en majoritet av både somatiska och psykiatriska sjukdomsgrupper.
»Samtidigt ser vi nu ett alltmer ökat intresse för att genomföra sådana läkemedelsprövningar, varför det är än mer angeläget och viktigt att ha tydliga regler för hur dessa prövningar skall genomföras«, skriver förbundet.
Man pekar på en rad särskilt viktiga punkter: krav på åldersanpassade studieprotokoll, val av åldersgrupp skall motiveras, minimera antalet försökspersoner så långt det är möjligt utan att studiens resultat försämras, lämplig och kompetent personal, alla tänkbara åtgärder skall vidtas för att förebygga/minimera risker, studierna skall snabbt kunna avbrytas.
Enligt förslaget skall det finnas en utförlig motivering när det gäller valet av tidpunkt för sådana prövningar. Förbundet menar att det är oklart vad som menas med tidpunkt. En tolkning är att studier inte bör starta innan sådana har utförts på vuxna. Det vore då bättre att skriva in detta i reglerna. LT