Riksdagen avslog flera motioner apropå de apatiska barnen. Flera av motionerna föreslog omedelbart ingripande så att de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd beviljas permanent uppehållstillstånd. Motionärerna ansåg inte att man kunde invänta regeringens nationella samordnare, som ska se över asylprocessen. Det arbetet ska avrapporteras senast i december.
Men beslut fattades enligt Socialförsäkringsutskottets förslag. Utskottet hänvisade till att utlänningslagen redan idag ger utrymme för en generösare tolkning av de humanitära skälen för upphållstillstånd när det gäller just barn.
Utskottet skrev i sitt betänkande att man »förutsätter att myndigheterna tilllämpar bestämmelsen om uppehållstillstånd av humanitära skäl på avsett sätt«. Oklara ärenden kan överlämnas till regeringen. Automatiskt uppehållstillstånd vid en viss typ av stressreaktioner hos barn skulle också kunna komma att utnyttjas av exempelvis människosmugglare, enligt utskottet. Ett vetenskapligt seminarium om depressiv devitalisering hos barn hölls nyligen i Uppsala. Läs en förpublicerad sammanfattning av seminariet på lakartidningen.se. (LT)