Det finns ett begränsat, respektive ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att användning av kylmössa i samband med cytostatikabehandling minskar risken för håravfall.
Det skriver SBU i en ny Alert-rapport. Bäst effekt har kylmössa då icke taxaninnehållande cytostatika används, men även då taxaner ingår i behandlingen kan metoden fungera.
SBU skriver dock att det krävs ytterligare studier för att utröna patientnyttan, liksom risker och kostnadseffektivitet med metoden. Farhågan om att nedkylning av hårbotten kan leda till en ökad risk för skallmetastaser har inneburit att metoden används restriktivt, och även om risken förefaller vara liten så är kunskapen begränsad. De flesta studier som genomförts med nedkylning av hårbotten vid cytostatikabehanling har omfattat få patienter.LT