Det bör inrättas en allmän biobank för sparande av navelsträngsblod. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, SMER i ett yttrande till Socialdepartementet. Men samtidigt bör, enligt SMER, föräldrar informeras om att det idag inte finns några starka medicinska skäl att spara navelsträngsblod för eget bruk.
Att SMER ändå föreslår en allmän bank beror på att stamceller från navelsträngsblod används för behandling av flera allvarliga sjukdomar. Det gäller framför allt hos barn i de fall man inte hittar någon lämplig benmärgsdonator. Används stamceller från navelsträngsblod är det inte nödvändigt att HLA-typningen är perfekt, då de omogna stamcellerna ger liten risk för immunologiska reaktioner vid en transplantation.
Men SMER är tveksamt till kommersiellt sparande av navelsträngsblod för eget bruk eftersom den medicinska nyttan av att göra det är oklar. Något förbud mot en sådan verksamhet föreslås dock inte, under förutsättning att den ska ske utan att förlossningsvården påverkas negativt.
I yttrandet till departementet förordar SMER en översyn av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården. Dagens lagstiftning innebär oklarheter i bland annat frågan om när en biobank kan anses uppkomma och när ett enskilt prov blir en del av en biobank. LT