En samlad proposition om hur antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar ska motverkas väntas från regeringen i slutet av hösten.
Förslaget kommer bl a att skärpa hygienkraven inom vården och ge smittskyddsläkarna en starkare roll gentemot sjukvårdshuvudmännen. Smittskyddsläkarna ska få ett uttryckligt ansvar för att följa vårdgivarnas förebyggande åtgärder och för att påtala brister och uppmana till åtgärder. Smittskyddsläkaren ska kunna anmäla brister till Socialstyrelsen som kan utfärda föreläggande.
Propositionen kommer också att innehålla en rad andra förslag baserade på Socialstyrelsens handlingsplan mot antibiotikaresistens som kom redan år 2000, se http://www.sos.se LT