Socialstyrelsen har i en kartläggning konstaterat brister i vårdens förebyggande arbete.
Många landsting har övergripande formuleringar om folkhälsa eller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, men mer sällan nämns vilken verksamhet som ska arbeta med sådana frågor. Evidensbaserade metoder, till exempel stöd vid rökstopp och metoder att identifiera alkoholvanor, behöver tillämpas i större utsträckning. Men sådana metoder har inte fått tillräckligt genomslag i vårdcentralers rutiner och program.
Förebyggande insatser bör också efterfrågas i landstingens uppföljningar i större utsträckning, anser Socialstyrelsen.
Efter intervjuer med politiker, landstingsdirektörer, primärvårdschefer och vårdcentralschefer konstaterar Socialstyrelsen också att blivande läkare och sjuksköterskor behöver få mer utbildning i hälsoarbete och dess metoder och att landstingens fortbildning på området behöver öka.
För att styrning och uppföljning ska förbättras ska Socialstyrelsen ta fram nationella indikatorer för hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete.
Läs hela rapporten Hälsofrämjande hälso- och sjukvård på webbplatsen http://www.sos.se LT