Av dem som svarade på enkäten uppgav 44 procent att mer tid, ork, intresse och engagemang är vad som skulle krävas för att de skulle engagera sig i fackliga frågor.
Enkäten är resultatet av en motion om hur det fackliga arbetet ska bedrivas i framtiden som Magnus Eriksson, ordförande för DLF Stockholm, ställde till föreningens fullmäktige i våras.
Distriktsläkarna har också fått svara på vilka frågor som är viktiga för DLFs medlemmar. Nästan två av tre svarade arbetsmiljö, så som stress, arbesbelastning och arbetstider. Nästan hälften tycker dessutom att löner och pensioner är centrala frågor. Förslaget till nationellt familjeläkarsystem, Protos, angavs av 25 procent som en central fråga för DLFs medlemmar. En del tycker också att frågan om allmänmedicinens status är viktig.
DLF skickade ut en enkäten via e-post till sina medlemmar. Av föreningens cirka 4400 medlemmar kunde man nå drygt 2500 den vägen. Av dem har 360 svarat. Svarsfrekvensen är generande låg men DLFs sekreterare Sven-Erik Axelsson som sammanställt enkätsvaren säger att det ändå finns svar från de flesta lokalföreningar. LT