Övergripande krav på god hygien ska införas i Hälso- och sjukvårdslagen. Detta enligt propositionen »Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar« (prop 2005/06:50), som regeringen tog beslut om förra veckan.
I propositionen föreslås bland annat att Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvård och att Smittskyddsinstitutet ska göra en översyn av den nationella övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning. Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekter av antibiotikaanvändning.
Förutom skärpta hygienkrav föreslås ytterligare ett antal lagändringar. I Smittskyddslagen vill regeringen föra in ett förtydligande av smittskyddsläkarens ansvar i arbetet mot vårdrelaterade sjukdomar, genom att smittskyddsläkaren får som uppgift att följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning.
Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2006. LT