Det nationella kvalitetsregistret Svenskt bråckregister har öppnat en webbplats, www.svensktbrackregister.se, där resultat för alla deltagande kliniker redovisas för allmänheten. Klinikerna kan jämföras ur följande aspekter: väntetider, andel akutoperationer, andel omoperationer på grund av återfallsbråck, operationsmetoder, andel dagkirurgi samt kumulativ omoperationsincidens.
Webbplatsen förklarar dock inte vad skillnader kan bero på. Det poängteras därför att slutsatser bör dras med försiktighet