Sjukintyg saknar ofta tillräcklig information om varför en person ska vara sjukskriven. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen.
Många läkare har inte heller tillräckliga förutsättningar för att göra en objektiv bedömning av arbetsförmågan. Bedömningen baseras oftast på patientens berättelse. Istället behöver läkare samverka mer med andra aktörer inom och utom vården.
Sjukskrivningen bör vara en aktiv del av behandlingen, säger Socialstyrelsen också, men konstaterar att många av de långtidssjukskrivna av vården betraktas som »medicinskt färdigbehandlade« Socialstyrelsen efterlyser lokala riktlinjer för sjukskrivningsprocessen och ett systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården för att rätta till bristerna.
Slutsatserna baseras på besök på 194 vårdcentraler, 81 företagshälsovårdsenheter och 87 privatpraktiker samt på granskning av 2000 patientjournaler med fokus på längre sjukfall.
Arbetet med sjukskrivningsfrågor ska fortsätta till 2007 och syftar bland annat till att ta fram beslutsstöd för läkare.