Sjukförsäkringen bör stå på egna ben. Det menar Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg som i skriften Sjukförsäkring på egna ben argumenterar för detta.
Idag får skattemedel användas om sjukförsäkringens premieinkomster, som betalas av arbetsgivare, inte täcker utgifterna. Och omvänt, om det uppstår ett överskott så sänks inte premierna i motsvarande omfattning.
Om sjukförsäkringen istället bar sina egna kostnader skulle förändringar i sjukfrånvaron påverka försäkringstagares, fackföreningars och arbetsgivares intresse för att minska sjukfrånvaron, är tanken. Ett överskott skulle sänka premierna eller förbättra villkoren, ett underskott skulle höja premien eller försämra villkoren.
Läs hela förslaget på: http://www.sou.se/socialforsakring
Socialförsäkringsutredningen ska lämna sitt slutliga förslag senast den 1 november i år. Det ska sedan ligga till grund för en parlamentarisk utredning som i sin tur ska utmynna i förslag till ändrad socialförsäkring.