Sjukhusläkarföreningen har inför årets fullmäktige motionerat om att istället förlägga mötet till hösten. Enligt Sjukhusläkarföreningen skulle det vara bättre eftersom det nu är svårt för delföreningarna att hinna med sina respektive årsmöten innan motionstiden till SLFs fullmäktige gått ut.
I förbundets stadgar finns inget som binder det årliga fullmäktigemötet vid någon viss månad eller årstid. När man 1984 beslöt att framöver börja med fullmäktigemöten på våren framhölls att det skulle innebära en mer fördelaktig arbetsrytm över året; att slippa ägna nästan hela året åt att sammanfatta föregående verksamhetsår. Dessutom poängterades att juni lämpar sig bättre för sociala aktiviteter än november.
2006 års centralstyrelse (CS) är emellertid av en annan uppfattning och håller i sitt svar med Sjukhusläkarföreningen om att det skulle finnas fördelar med fullmäktige på hösten. CS menar också att beslut om budget och verksamhetsplanering skulle underlättas om mötet kunde hållas i närmare andslutning till nästa verksamhetsår. CS har föreslagit årets fullmäktige att bifalla motionen.