Minst två månaders remisstid föreslås. Läkarförbundets centralstyrelse (CS) tycker att det verkar rimligt att ge delföreningarna god tid att ta ställning till förbundets politik, och tänker i fortsättningen försöka tillgodose önskemålet om minst två månaders remisstid. Men CS anser att det är olämpligt att hårdare än så binda sig vid en fast tid.
I samma motion yrkar Stockholms läkarförening på att sammanfattningar av de förslag som sänds ut på remiss alltid presenteras i Läkartidningen. CS poängterar med anledning av det Läkartidningens publicistiska oberoende som gör att det inte ankommer på CS att besluta om innehållet i tidningen. Dessutom vill motionären att de särskilda yttranden och svar som Läkarförbundet avger på externa remisser ska läggas ut på förbundets webbplats tillsammans med remisshandlingen. CS påpekar att remissvaren redan idag ligger där och ställer sig bakom tanken att man även skulle kunna länka till ursprungsremissen.
Därmed föreslår CS att motionen ska anses besvarad.