I region Skåne beslutades nyligen om nya riktlinjer för arbetstid som ska gälla i hela regionen. Nu har 474 läkare på Universitetssjukhuset i Lund och Lasarettet i Landskorna signerat ett öppet protestbrev till politiker och tjänstemän inom region Skåne.
Läkarna är kritiska till att de inte fått vara med i beslutsprocessen och att regionledningen inte gjort någon konsekvensbeskrivning av de nya riktlinjerna trots omfattande protester från både facket och enskilda. Men framförallt är de kritiska till att de nya reglerna innebär ökade medicinska risker och försämrad vårdkvalitet utan att medföra några fördelar. Bland annt leder de nya reglerna till fler jourpass per dygn och därmed fler överrapporteringar, mer arbete på obekväm arbetstid vilket bland annat kan resultera i sämre utbildning och handledning för yngre läkare, mindre elektiv sjukvård samt försämrade möjligheter för läkare till vila och samvaro med familj och anhöriga.
Brevet avslutas: »Vi […kan…] inte ställa upp på att låta jourarbetet styras av centrala direktiv på ett sätt som vi anser leder till ökade medicinska risker och försämrad vård för våra patienter. Vi vill därför kraftfullt protestera mot beslutet och kräver att det återtas.«