Ledarskapsutbildning av hög kvalitet bör vara ett obligatoriskt inslag i ST-utbildningen, anser Sjukhusläkarföreningen och Sveriges yngre läkares förening.

Kvinnliga läkares förening vill att förbundet utreder och motverkar diskriminering av läkare som är småbarnsföräldrar avseende arbetstid, val av specialitet och arbetsmiljö.

Lottning som urvalsmetod vid antagning till läkarutbildningen är »orättvis och frustrerande«, enligt Medicine studerandes förbund, som vill att Läkarförbundet verkar för andra antagningsmetoder.

Läkare bör efter läkarexamen ha en gemensam kunskapsbas oavsett utbildningsort. Läkarförbundet bör verka för ett nationellt core curriculum med kärnämnen, bland annat farmakologi, anatomi och fysiologi, yrkar Medicine studerandes förbund och Sjukhusläkarföreningen. Dessutom bör sjukvårdsorganisation och ledarskap vara obligatoriskt ämne och de flesta lärare på grundutbildningen bör vara läkare.

Den nya specialitetsindelningen förlänger läkarnas karriärväg, vilket riskerar att försena ST-läkarnas löneutveckling, anser Sveriges yngre läkares förening. Yngreläkarna vill därför att förbundet verkar för att ST-läkare får rätt till specialistlön efter uppnådd basspecialitet och under tiden för gren- och/eller tilläggsspecialisering.

Ordinarie arbetstid för läkare bör vara kl 07–17 helgfri måndag-fredag, inte 07–21, anser Sveriges yngre läkares förening.

Lokalföreningarna behöver ökade möjligheter att agera i avtalsfrågor då arbetsgivaren inte följer intentionen i det centrala avtalet, anser fem lokalföreningar, bland andra Göteborgs läkarförening. Arbetsgivarna erbjuder så små löneökningar att avtalets intentioner om lönediskussioner blir omöjliga att uppfylla, anser de.

Sjukhusläkarföreningen vill att Läkarförbundets IT-politik uppdateras, främst avseende patientjournalfrågor.

Tre distriktsläkare i Norrbotten motionerar om »Den personliga läkaren – specialisten i allmänmedicin – med tid för sin patient«, ett slags fortsättning på och koncentration av Protos.

Läkarförbundet bör aktivt delta i arbetet mot öppna kvalitetsregister. Bland annat bör kvalitetsregister ledas av läkare. Finansieringen av registren bör vara offentlig och sjukvårdshuvudmännen bör avsätta tid och kompetens för arbete med registren. Det anser Sjukhusläkarföreningen.

Överenskommelsen med läkemedelsindustrin bör revideras så att industrins representanter återigen kan göra personliga besök hos läkare, anser Sjukhusläkarföreningen. Dessutom bör produktinformation få ges vid vetenskapliga möten och inbjudningar till konferenser bör skickas även till enskilda läkare.

Kan en patienträttighetslag säkra att patienter med de största behoven får den vård de behöver och att det är behoven, inte efterfrågan, som styr sjukvården? Det vill Sjukhusläkarföreningen att centralstyrelsen utreder.

Läkarförbundets medlemsregister behöver moderniseras för att hantera olika avgifter på grund av varierande pensionsålder, anser Stockholms läkarförening och Svenska privatläkarföreningen.

Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare vill att Läkarförbundet tar initiativ till en oberoende granskning av Salus Ansvar. Utredningen ska ge råd till dem som drabbats ekonomiskt om hur de kan få kompensation för detta.