Så argumenterar Eva Nilsson Bågenholm för avslag på privatläkarnas motion om att kansliet bör ha två jurister till stöd för de medlemmar i förbundet som är egna företagare. Men med viss modifiering av motionärens yrkanden blev det ändå till hälften bifall.
Privatläkarföreningen anser att det juridiska stödet från förbundet inte är tillräckligt sedan kansliets två jurister som bistod privatläkarna gick i pension och ersättes av endast en ny jurist (se LT nr 20/2006). Men CS anser inte att det ankommer på fullmäktige att lägga sig i VDs uppdrag att organisera kansliet på ett ändamålsenligt sätt.
Det som fullmäktige sa ja till var att Läkarförbundet ger medlemmarna juridiskt biträde, inklusive biträde och ekonomiskt stöd från förbundet, i processer inför domstol rörande principiellt viktiga ärenden.
Något som tjänstemän och förtroendevalda i CS anser redan är fallet, enligt deras viskande underhandsdiskussion i samband med behandlingen av motionen.