Sverige är det enda land i Norden som inte har en patienträttighetslagstiftning. Sjukhusläkarföreningen föreslog i en motion att Läkarförbundet bör utreda huruvida en sådan lag skulle stärka patienternas ställning på ett ändamålsenligt sätt, och om så är fallet verka för att den införs i Sverige. Motionärerna menar att lagen ska reglera vilka rättigheter som inte kan begränsas av resurser. Centralstyrelsen ville avslå motionen och hänvisade till att patienternas rättigheter finns spridda i flera olika lagar i Sverige, främst formulerade som skyldigheter för sjukvårdshuvudmännen och vårdpersonalen. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) är landstingen skyldiga att erbjuda befolkningen den vård som står till buds inom ramen för tillgängliga resurser.
Anders Ekbom från centralstyrelsen menade att det inte finns några goda exempel på att patienträttighetslagstiftning har lett till något.
Christina Spjut från Stockholms läkarförening höll med motionären i frågan.
– Patienternas sak är också vår sak. Vi måste liera oss med patienterna.
Fullmäktige biföll motionen.