– Det är viktigt att vi går åt samma håll, så att inte CS kommunicerar ett budskap till ministern och vi i lokalföreningarna ett annat till våra landstingsråd.
Det sa Christina Spjut när hon föredrog Stockholms läkarförenings motion om längre remisstider inom förbundet. Stockholms läkarförening ser det som en fråga om delföreningarnas möjlighet till delaktighet i förbundets val av väg. Med en liten justering i den ursprungliga formuleringen fick motionären med sig såväl CS som fullmäktige på att »remisstiden för förslag från Sveriges läkarförbund till ändring av tidigare ställningstaganden eller till nya ställningstaganden i frågor av väsentligt vikt för samhället och/eller medlemmarna – i de fall där förbundet disponerar tidplanen – bör vara minst två månader.«