Måndag 4/9
Rapporteringen från den psykiatriska öppenvården till Socialstyrelsens patientregister visar varierande och stora brister, enligt en rapport från Socialstyrelsen.
Bland annat saknas uppgifter om diagnos i 40 procent av de inrapporterade besöken. En vanlig anledning är att läkare inte vill sätta diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Landstingen Norrbotten, Gävleborg och Stockholm rapporterade i princip inga diagnoser 2004.
Det totala antalet inrapporterade besök var år 2004 drygt 650000 för hela landet, men från Blekinge, Värmland och Västerbotten rapporterades inga besök över huvud taget till registret.
Det är också vanligt att besök hos privata vårdgivare inte rapporteras.
Andra anledningar till bristerna är datatekniska problem, attitydfrågor, allmänna kommunikationsbrister och att diagnosklassificeringssystemet DSM-IV används istället för ICD-10.
*
Ett nytt nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg av äldre kommer att inrättas, meddelade regeringen. Syftet med centrat är att höja kvaliteten i vården i hela landet.


Tisdag 5/9
Skickligheten hos akutsjuksköterskor att triagera fiktiva patientfall varierar kraftigt. I genomsnitt görs felbedömning i drygt 40 procent av fallen, enligt Vårdfacket, Göteborgs-Posten och sjuksköterskan Katarina Göranssons kommande doktorsavhandling. Hon disputerar i november vid hälsovetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
*
Män över 40 år löper nära sex gånger större risk att få barn med autism, jämfört med män under 30 år, enligt en studie publicerad i tidskriften Archives of General Psychiatry (2006;63:1026-1032). Mammans ålder har ingen effekt på risken för autism, enligt studien.


Onsdag 6/9
Vårdminister Ylva Johansson kritiserar Saco Vårds primärvårdsmodell för att inte ha inkluderat sjuksköterskorna, enligt Dagens Medicin. Hon säger också att det är bra att modellen inte innehåller förslag om ett nationellt familjeläkarsystem. Hon vill inte ha en nationell reglering av primärvården.
Enligt Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, tillfrågades Vårdförbundet om att vara med i arbetet med modellen, se LT nr 28–29.
*
Kvinnor som fött barn senare än tio år innan de drabbas av bröstcancer löper högre risk att att dö av sjukdomen. Ju längre tid som gått mellan graviditet och sjukdomen desto bättre blir prognosen, enligt en kommande doktorsavhandling av Lena Rosenberg vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.
*
Superresistenta tuberkulosstammar, stammar som är resistenta även mot andrahandsläkemedel, har konstaterats i en rad länder, enligt Smittskyddsinstitutet. Bland patienterna är dödligheten hög.
– Jag har ännu inga tecken på att det skulle vara ett allvarligt problem i Sverige, säger överläkare Victoria Romanus vid Smittskyddsinstitutet.
Rapporter, en från Världshälsoorganisationen och amerikanska Centers for Disease Control and Prevention tidigare i år samt en från den senaste Aids-konferensen i Toronto, tyder på att 19 procent av de multiresistenta isolaten i Lettland är superresistenta.
För Sydafrika, där patienterna i allmänhet var dubbelinfekterade med HIV, var siffran 24 procent. I Östra Europa och västra delarna av Asien har 14 procent av de multiresistenta stammarna visat sig superresistenta.


Torsdag
Förlossning med kejsarsnitt utan medicinska orsaker nästan tredubblar risken att barnet avlider, skriver Dagens Nyheter. Studien har publicerats i tidningen Birth och hänvisar till amerikanska National Centre for Health Statistics som gjort undersökningen. Det är dock mycket små siffror som redovisas. Under åren 1998 till 2001 genomfördes över sex miljoner kejsarsnittsförlossningar i USA. Totalt avled 12 000 av barnen under spädbarnstiden. Av de barn som fötts vaginalt avled 62 av 100 000 födda medan den siffran vid kejsarsnitt ökade till 177 barn av 100 000 eller nästan tre gånger fler. Flera svenska experter kommenterar resultaten, bland annat i Ekot, och säger att mortalitetssambanden är ingenting som stämmer med svenska förhållanden.
*
Den svenske läkaren Tobias Sjöblom, vid John Hopkins-institutet i USA, har lyckats kartlägga vilka gener som är skadade vid bröst- och tjocktarmscancer, rapporterar Dagens Nyheter. Forskningen presenterades nyligen i tidskriften Science. Hans forskargrupp analyserade över 13 000 gener och fann närmare 200 gener som var involverade i cancerutvecklingen, betydligt fler än förväntat.
De upptäckte också att patienter med samma sorts cancer inte nödvändigtvis hade skador i samma gener. De nya fynden kan i framtiden leda till en mer skräddarsydd behandling för varje patient.


Fredag
Länsstyrelsen ska få rätt att omedelbart stänga institutioner där utsatta barn far illa. Det föreslår socialtjänstminister Morgan Johansson i en kommande handlingsplan för barn- och ungdomsvården, skriver Svenska Dagbladet. Legitimering av socionomer ska ge yrket högre status.
*
Höga halter av två specifika proteiner i blodet hos gravida kvinnor kan betyda ökad risk för graviditetsförgiftning enligt en ny studie, skriver Dagens Medicin och hänvisar till en studie som publiceras i senaste numret av New England Journal of Medicine. Forskarna har analyserat tidigare insamlat blod från gravida kvinnor. De två proteinerna endoglin och sFlt1 framställs i moderkakan, men studiens resultat gäller endast de former av proteinerna som cirkulerar i blodet. Alltför höga halter av de två proteinerna får vävnad i blodkärlen att dö, vilket i sin tur får blodtrycket att öka och blodkärlen att läcka proteiner bland annat till urinen. I studien såg forskarna att endoglinet började samlas i blodet två till tre månader före det att graviditetsförgiftningen visade sig hos de försökspersoner som drabbades. De som drabbades hade också förhöjda halter av sFlt1 i sitt blod.
*
Stockholms läns landstings resultat för 2006 väntas bli 626 miljoner kronor bättre än budgeterat. Däremot talar prognosen för ett underskott på 155 miljoner kronor för hälso- och sjukvården. Detta enligt ett pressmeddelande från landstingsstyrelsens förvaltning.
*
Ny statistik visar att Karolinska Universitetssjukhuset tillhör de bästa i världen på att rädda patienter med svår lung- och cirkulationssvikt, enligt ett pressmeddelande från sjukhuset. Överlevnadssiffrorna ligger mycket över det internationella genomsnittet. En orsak kan vara att patienterna sällan hålls nedsövda, vilket annars är det vanliga.
*
»Övermänskligt, övermäktigt och farligt«. Så beskriver läkare, professorer, barnmorskor och undersköterskor sommarens förlossningsvård i Göteborg i en debattartikel i Göteborgs-Posten 10 september. Den medicinska säkerheten har varit i fara på grund av extrem överbelastning, säger de.


Måndag 11/9
Många kvinnor som väntar på att få genomgå en abort utsätts för onödigt lidande på grund av långa väntetider, rapporterar Ekot. Långa väntetider gör att kvinnor måste genomgå en kirurgisk abort istället för den mera skonsamma medicinska aborten som enbart kan göras under en tidig abort.
I Stockholms län har de större sjukhusen i sommar haft väntetider på tre till fyra veckor bara till ett läkarbesök. Efter läkarbesöket har det dröjt ytterligare några veckor innan aborten genomförts. Som längst har det varit väntetiderna på sex veckor. Nu i september är väntetiderna kortare, men det kan fortfarande dröja upp till fyra veckor från första kontakten till att aborten är genomförd. Väntetiderna är inte fullt så långa på universitetssjukhusen i Västerbottens län, i regionerna Skåne och Västra Götaland, enligt Ekot.