Med omedelbar verkan sägs Kerstin Söderlund upp från sitt uppdrag som primärvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län. Skälet: landstingsdirektören är missnöjd med hennes sätt att leda primärvården.
– Jag har bristande förtroende för henne och saknar tilltro till att hon ska kunna åstadkomma ett förbättringsresultat för ekonomin under 2007. Dessutom ökar sjukskrivningarna inom förvaltningen, säger Per-Olof Osterman, landstingsdirektör i länet, där primärvården under lång tid haft stora problem när det gäller tillgängligheten.
Kerstin Söderlund får enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag på 24 månadslöner, motsvarande 1,6 miljoner kronor. Hon har varit primärvårdschef i tre år. Ny tillfördnad chef för primärvården är AnnCharlotte Frank-Lindgren, som idag är tandvårdsdirektör i landstinget.