En utbyggd företagshälsovård ska vara navet i sjukskrivningsprocessen. Det föreslår Socialförsäkringsutredningen i sitt slutbetänkande 9 november.
Förslaget förutsätter att företagshälsovården får bedriva ren sjukvård. För anställda blir företagshälsovården den sjukskrivande instansen. Företagshälsovården övertar i praktiken då också primärvårdsansvaret för dem.
Genom nära kontakt med arbetsplatsen kan sjukskrivning ske mindre byråkratiskt och sjukintygen i nuvarande form kan slopas, enligt utredningen. Om någon annan läkare vill sjukskriva en anställd får denna läkare vända sig till företagshälsovården.
Den nya företagshälsovården ska växa fram gradvis genom avtal mellan arbetsmarknadens parter, är tanken.
Förslaget ska »minska behovet av den komplicerade samordning mellan arbetsgivare, försäkringskassa och sjukvård som ligger bakom mycket av dagens misslyckanden«.
– Frågorna om sjukskrivning måste hanteras så nära arbetsplatserna som möjligt. Det är bara där som problemen kan upptäckas och hanteras i tid. De enda som kan klara detta är arbetsmarknadens parter men då behöver de också nya verktyg. En stark företagshälsovård skulle kunna bli ett sådant verktyg, enligt utredaren Anna Hedborg.
Utredningen föreslår också att sjukförsäkringen ska vara självständig; avgifterna ska täcka utgifterna.
Den ska ha en tydlig tidsgräns på maximalt ett års sjukskrivning för att bryta »väntans kultur«.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan håller på att ta fram ett nationellt beslutsstöd i form av sjukskrivningsriktlinjer. Sådana kan ge sjukskrivningsprocessen mer stadga, tror utredningen.
På s 97 i betänkandet har utredningen jämfört tider som förväntas för olika diagnosgrupper enligt det amerikanska verktyget Medical Disability Advisor med svenska sjukskrivningstider. De svenska mediantiderna är »dramatiskt längre« enligt utredningen.
Läs hela betänkandet Mera försäkring och mera arbete
SOU 2006:86 på http://www.sou.gov.se/socialforsakring