Medicinsk behandling och utredning som syftar till att ändra någons könstillhörighet ska kunna påbörjas långt innan en person fyller 18 år. Det är ett av förslagen från Könstillhörighetsutredningen, som anser att dagens könstillhörighetslag är föråldrad.
Ett förslag är att en transsexuell person ska ha samma möjligheter som andra att spara nedfrysta könsceller för att kunna bli förälder efter att könstillhörigheten ändrats. Ett annat är att även intersexuella, det vill säga personer med tvetydig könstillhörighet, ska kunna ändra sin könstillhörighet.
Kravet på att vara ogift och svensk medborgare för att ändra könstillhörighet föreslås också upphävas.
Hela betänkandet kan läsas på regeringens webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/8832/a/79050