Läkarförbundet, SLF, är i stort positivt till den s k Miltonutredningen, slutbetänkandet från den nationella psykiatrisamordnaren (SOU 2006:100), se även ledare i LT nr 17/2007.
SLF välkomnar den nationella målstyrning som föreslås i betänkandet och de 800 miljoner kronor som utredaren vill avsätta varje år fram till 2015, men är kritiskt till att utredaren inte tydligare ställer krav på att målen ska uppfyllas för att pengarna ska betalas ut. Rekryteringen av läkare inom psykiatrin är en nyckelfråga, tycker både utredaren och SLF. Förslagen kunde dock varit mer kraftfulla, t ex genom särskilda bidrag till huvudmän som inrättar sådana ST-tjänster, menar SLF.
Förslaget att kommuner och landsting ska ha en gemensam strategi för hur vården av psykiskt sjuka ska organiseras får stöd av SLF, liksom förslagen om barn och unga, bland annat sammanhållna tidiga insatser, och att uppföljningen av kvaliteten i psykvården måste förbättras. Också Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, stöder dessa förslag. SKL tar dock, till skillnad från Läkarförbundet, avstånd från den omfattande statliga styrning som enligt SKL genomsyrar utredningen.
En helt annan hållning intar Statens folkhälsoinstitut, som tycker att betänkandet har en för snäv syn på hur psykisk ohälsa ska mötas. Satsa på breda, förebyggande insatser mot psykisk sjukdom i stället för att öronmärka pengar till vården, tycker Folkhälsoinstitutet.