Socialdepartementet föreslår i en promemoria att ersättningsetablering återinförs för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som arbetar på nationell taxa.
Den nuvarande Lagen om läkarvårdsersättning kräver att praktiken drivs på heltid, med vissa undantag. Nu föreslås möjlighet att ett par år inför pensionering minska arbetstiden och ändå kunna ersättas med nationell taxa. Av samma anledning ska det bli möjligt att anlita en vikarie, kanske den kommande innehavaren av praktiken. Något som, som det står i promemorian, bör underlätta successionen.
De privatpraktiserande läkarnas skyldighet att rapportera till de nationella hälsodataregistren ska poängteras i den nya lagtexten. Idag är rapporteringen till bland annat Patientregistret dålig från hela öppenvården.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2008.