Regeringen tillsatte i början av juli Kerstin Wigzell som särskild utredare av hur en nationell cancerstrategi ska utformas. Enligt direktiven ska strategin omfatta alla steg i vårdkedjan, från prevention till den palliativa vården av patienter med cancersjukdom. I strategin ska också ingå kvalitetsförbättrande åtgärder i omhändertagandet av cancerpatienter. Utredaren ska också bedöma vad som krävs för att säkerställa god vård för berörda patienter och föreslå vilka mål strategin ska ha samt hur ansvaret för såväl genomförande som uppföljning ska fördelas.
Senast den 15 januari 2009 ska uppdraget redovisas.